Občinski predpisi

1. SPLOŠNI AKTI

2. NADZORNI ODBOR

3. OBČINSKI SVET

4. OBČINSKA UPRAVA

5. JAVNE FINANCE

• Proračun in njegovo izvajanje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Drugi akti

6. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

 

7. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

• Osnovne šole

• Vrtci

• Šport

• Kultura

• Socialno varstvo

8. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

• Turizem

• Oglaševanje

• Kmetijstvo

• Podjetništvo

9. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PROMET

• Javna podjetja

• Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje odpadkov

• Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

• Pogrebna dejavnost

• Vodna oskrba

• Promet, ceste in parkirišča

• Javna razsvetljava


10. NEPREMIČNINE (stanovanja, poslovni prostori, zemljišča)

11. PREMOŽENJSKA RAZMERJA

12. MEDOBČINSKO REDARSTVO

13. OBČINSKE TAKSE

14. PREDPISI, KI JIH NADZIRA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO