Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom občine Šmarješke Toplice

OBRAZLOŽITEV

Občina Šmarješke Toplice namenja enkratno socialno pomoč občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Šmarješke Toplice in zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo denarno pomoč, pred tem pa so izkoristili že vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Upravičenec socialne pomoči:

 • je prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUJPS),
 • nima zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali že vse zakonske možnosti za pridobitev sredstev in so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti ter nujno potrebujejo pomoč občine,
 • se je zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravna nesreča ipd.) ali drugih utemeljenih okoliščin znašel v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
 • je trenutno ostal brez vsakega dohodka in čaka na uveljavitev denarne socialne pomoči ali druge oblike socialne pomoči,
 • drugi razlogi.

Enkratna socialna pomoč se lahko dodeli za:

 • nakup šolskih potrebščin,
 • nakup kurjave,
 • plačilo šole v naravi in letovanj socialno ogroženih otrok,
 • plačilo najnujnejših življenjskih stroškov (električna energija, plin, voda, komunalne storitve, ogrevanje),
 • nakup in plačilo osebnih pripomočkov ali naprav za invalidne osebe,
 • pomoč družini ob smrti občana,
 • za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

PRAVNA PODLAGA

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, številka 12/15)

Način oddaje vloge:

Vlagatelj poda vlogoza enkratno občinsko socialno pomoč na Centru za socialno delo Novo mesto, Ressllova 7b, 8000 Novo mesto.

Taksa

Po 13. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16) so dokumenti in dejanja na podlagi te vloge oproščeni plačila upravne takse.

OSEBNI PODATKI

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

Kontaktna oseba

Klaudija Povše, tel. št. (07) 38 44 334, el. naslov: klaudija.povse@smarjeske-toplice.si