Gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta

 

2.TOČKA: POTRDTITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik 9. redne seje

 

3. TOČKA: OBRAVNAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE »RUŠITEV OBSTOJEČEGA IN IZGRADNJA NOVEGA POSLOVILNEGA OBJEKTA V ŠMARJETI«


Spremni dopisi

Investicijska dokumentacija

 

4. TOČKA: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

Gradivo

 

5. TOČKA: PREDLOG ODLOKA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAVE OD 12.09.2014 DO 16.09.2014

 

Gradivo

 

6. TOČKA: PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH 2015-2018

 

Gradivo

 

7. TOČKA: REBALANS (I) PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 (PREDLOG)

 

Spremni dopis


Odlok o rebalansu I Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015

 

Splošni del

 

Posebni del

 

Načrt razvojnih programov

 

Obrazložitev

 

Letni program občinskega stvarnega in finančnega premoženja

 

Načrt nabav in gradenj

 

Zapisnik 3. seje Odbora za proračun in finance

 

Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora 

 

8. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG NAKUPA DELA ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 1940/2, K.O. GORENJA VAS

 

Gradivo

 

9. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANA – PREDLOG NAKUPA DELA NEPREMIČNINE NA PARC. ŠT. 1930/6, K.O. GORENJA VAS

 

Gradivo

 

10. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG UKINITVE JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 1402/4, K.O. DRUŽINSKA VAS

 

Gradivo

 

11. TOČKAPOSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG PRODAJE ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 1402/4, K.O. DRUŽINSKA VAS

 

Gradivo

 

12. TOČKAPOSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG PRODAJE DELA ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 1534/16, K.O. ŽALOVIČE

 

Gradivo

 

13. TOČKAPOSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – BREZPLAČNA ODSVOJITEV ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 1893/3, K.O. GORENJA VAS NA DIREKCIJO RS ZA INFRASTRUKTURO

 

Gradivo

 

14. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

15. TOČKA: RAZNO