11. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

sreda, 27. maja 2020, ob 17.00 uri,

v Zwittrovi dvorani v Hiši žive dediščine,

Bela Cerkev 6, 8220 Šmarješke Toplice.

 

Dnevni red seje:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta;

Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta - predlog

3.  Potrditev zapisnika 7. dopisne seje občinskega svata;

Zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta - predlog

4.  Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2019;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

5.  Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

6.  Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019; 

Uvod in obrazložitev

Letno poročilo Komunale d.o.o. za leto 2019

7.  Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja,  predračunske lastne cene in zaračunane cene;

Uvod in obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen KČN 

Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo

Elaborat oblikovanja cen zbiranja in odvoza odpodakov

8. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2019, ter program dela in finančni načrt za leto 2020;

Uvod in obrazložitev

Povzetek Letnega poročila za leto 2019 za Občino Šmarješke Toplice

Letno poročilo s prilogami za leto 2019

Povzetek programa dela in finančnega načrta za leto 2020

Program dela in finančni načrt za leto 2020 s prilogami

9.  Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2019, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2019, ter programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto 2020;

Uvod in obrazložitev

Poročilo za leto 2019 - povzetek

Letno poročilo za leto 2019

Plan dela MIR za leto 2020

 10.  Zaključno poročilo Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (september-december 2019) ter plan dela in finančni načrt za leto 2020;

Uvod in obrazložitev

Letno poročilo za leto 2019 (september - december 2019)

Plan dela in finančni načrt za leto 2020

11.  Zaključni račun Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 – predlog;

Uvod in obrazložitev

Odlok ZR 2019 - predlog

Splošni del proračuna RE ZR 2019 - predlog

Posebni del proračuna RE ZR 2019 - predlog

Načrt razvojnih programov RE ZR 2019 - predlog

Funkcionalna klasifikacija ZR 2019 - predlog

Obrazložitev ZR 2019 - predlog

12.  Obravnava idejne zasnove celovite ureditve središča Šmarjete in projektne dokumentacije Načrt odstranitve objekta Šmarjeta 49, april 2020;

Uvod in obrazložitev

Idejna zasnova ureditve trga Šmarjete

PZI Rušitev objekta (Šmarjeta 49)

 13.  Seznanitev s potekom projekta »Klevevška toplica – biser narave«;

Uvod in obrazložitev

14.  Posamični program upravljanja – menjava dela parcele št. 1930/6 za del parcele št. 1930/7, obe k. o. Gorenja vas;

Gradivo

15.  Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja s parc. št. 2966/3, k.o. Gorenja vas;

Gradivo

16.  Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja:

b.) parc. št. 1839/6, k.o. Gorenja vas,  

c.) parc. št. 1839/7, k.o. Gorenja vas;

Gradivo

17.  Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja s parc. št. 234/9, k.o. Žaloviče;

Gradivo

18.  Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja:

a.) parc. št. 2916/4, k.o. Gorenja vas,

b.) parc. št. 2910/1, k.o. Gorenja vas,

c.) parc. št. 1878/15, k.o. Gorenja vas.

Gradivo

19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

20. Razno.