Gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

Sklic 12. redne seje Občinskega sveta

 

2.TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA;

 

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

3. TOČKA: PREDSTAVITEV PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«, SEZNANITEV S PROJEKTOM IN INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO

 

Spremni dopis

Idejni projekt, Dolenjska, oktober 2015

Priloga 1

Priloga 2,3

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

 

4. TOČKA: SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV IN REZERVACIJ V OSNOVNI ŠOLI ŠMARJETA – VRTCU SONČEK – PREDLOG

 

Gradivo 

Priloge k gradivu

 

5. TOČKA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA - KONJENIŠKI CENTER BREZOVICA - predlog

 

Gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

 

6. TOČKA: DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016 - predlog

 

Gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

 

7. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2016 – PREDLOG V 2. OBRAVNAVI

Spremni dopis 1

Spremni dopis 2

Spremni dopis - obrazložitev

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 - predlog

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev

Priloga, obrazložitev, globalna izhodišča

Priloga, obrazložitev, kadrovski načrt

Priloga, obrazložitev, finančni načrt MIR

Letni program prodaje

Letni program nabave

Načrt nabav in gradenj

 

8. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA – PREDLOG NAKUPA ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 2701/1, K.O. BELA CERKEV

 

Gradivo

Zapisnik 8. redne seje Odbora za razvoj

 

9. TOČKA: IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - PREDLOG

Gradivo

Zapisnik seje KVIAZ

 

10. TOČKA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Gradivo

 

11. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo

12. TOČKA: RAZNO