13. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 28. oktobra 2020, ob 17.00 uri,

v Kulturni dvorani Šmarjeta,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

 

Dnevni red seje:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic 13. redne seje

2.  Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta; 

Predlog zapisnika 12. redne seje

3.  Potrditev zapisnika 8. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 8. dopisne seje

4.  Potrditev zapisnika 9. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 9. dopisne seje

5.  Potrditev zapisnika 10. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 10. dopisne seje

6.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 – 1. obravnava; 

GRADIVO

7.  Imenovanje predstavnika Občine Šmarješke Toplice v Razvojni svet regije JV Slovenija; 

GRADIVO

8.  Imenovanje predstavnika Občine Šmarješke Toplice v svet JSKD, Območne izpostave Novo mesto; 

GRADIVO

9.  Ukinitev javnega dobra na parc. št. 2941/2, k.o. Bela Cerkev; 

GRADIVO

10.  Predlog za pričetek postopka za ukinitev dela javnega dobra na parc. št. 1516/6, k.o. Žaloviče; 

GRADIVO

 11.  Posamični program upravljanja: prodaja stvarnega premoženja parc. št. 2835, k.o. Gorenja vas;

GRADIVO

12.  Poročilo o delu župana in občinske uprave (realizacija projektnih proračunskih postavk za obdobje 1-9/2020);

SPREMNI DOPIS IN OBRAZLOŽITEV

Gradivo

13.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

GRADIVO

14.  Razno.