Gradivo za 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

1. TOČKA: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA


2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik 13. redne seje


3. TOČKA: ODLOK O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE – PREDLOG, 1. OBRAVNAVA ODLOKA

 

Spremni dopis

ENOTA DEDIŠČINE KI SE RAZGLAŠA - Grič pri Klevevžu - Cerkev Karmelske Matere božje v Slapih

ENOTA DEDIŠČINE KI SE RAZGLAŠA - Grič pri Klevevžu - Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapih

GRAFIČNA PRILOGA (A-18) - Grič pri Klevevžu - Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapih

Predlog Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine šmarješke Toplice _PRILOGA 1_

Predlog za razglasitev-GRAFIKE

Zapisnik 9. seje Odbora za razvoj

 

4. TOČKA: SEZNANITEV S POROČILOM O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE-MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015, KRATKIM POROČILOM O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015, TER PROGRAMOM DELA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN KOSTANJEVICE NA KRKI ZA LETO 2016

 

Spremni dopis

Poročilo o delu skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej Škocjan Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki

Kratko poročilo o delu Skupne občinske uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2015

Program dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej Škocjan Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto 2016


5. TOČKA: LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA ZA LETO 2015

 

Spremni dopis

GRADIVO 1 DEL

GRADIVO 2 DEL

Zapisnik 9. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

 

6. TOČKA: ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU TURISTIČNO STORITVENA GOSPODARSKA CONA DOLENJE KRONOVO - PREDLOG

 

Spremni dopis

OPPN_TSGC DolKronovo-Odlok 

Urbanistična arhitektonska ter krajinska zasnova

Členitev površin in grajeno javno dobro

Geodetski načrt

Izsek iz OPN

Profil javnega prostora

Zasnova omrežja GJI

Zasnova omržeja GJI - prometna infrastruktura

Zapisnik 10. seje Odbora za razvoj


7. TOČKA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 (REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2015)

 

Spremni dopis

SPLOŠNI DEL

POSEBNI DEL

NRP

PREDLOG ODLOKA

OBRAZLOŽITEV

Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora

Zapisnik 5. seje Odbora za proračun in finance

 

 

8. TOČKA: PREDLOG OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA IMENOVANJEM ČLANOV V SVET JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNE IZPOSTAVE NOVO MESTO

 

Gradivo

Zapisnik 6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


9. TOČKA: PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU V NOVEM MESTU

 

Gradivo

Zapisnik 6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

10. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo


11. TOČKA: RAZNO