Gradivo za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 14. redne seje 

3. INFORMACIJA O STANJU VARNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V LETU 2015


Spremni list

Gradivo

 

4. POROČILO O IZVAJANJU POMOČI NA DOMU V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 TER SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Gradivo

Zapisnik 10. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

5. LETNO POROČILO KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2015 TER PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016


Spremni list

Letno poročilo KMJ za leto 2015

POVZETEK FINANČNEGA PLANA ZA 2016 Šmarješke Toplice

Povzetek Letnega poročila 2015 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za Občino Šmarješke Toplice

Priloga -  Poročilo o izvajanju knjižnične dejavnosti

Program dela in finančni načrt za leto 2016 s prilogami

Zapisnik 10. seje Odbora za družbene dejavnosti


6. DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU PRINOVEC


Spremni list

Dopolnjen osnutek Odloka OPPN Prinovec-tekstualni del

U1325-OPPN_fp4_211

U1325-OPPN_fp4_213

U1325-OPPN_fp4_221

U1325-OPPN-_fp4_223

U1325-OPPN_fp4_226

U1325-OPPN_fp4_228

U1325-OPPN_fp4_2251

U1325-OPPN_fp4_2252

Zapisnik 11. seje Odbora za razvoj

 

7. POROČILO O DELU TURISTIČNEGA INFORMACIJSKEGA CENTRA ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 IN PROGRAM DELA ZA LETO 2016


Gradivo

8. ODLOK O PLAKATIRANJU IN OGLAŠEVANJU NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE – 1.-OBRAVNAVA


Gradivo

Zapisnik 11. seje Odbora za razvoj

 

9. PREDLOGPRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV


Gradivo

Zapisnik 7. seje Komisije za mandatna vprašanja, imenovanja in volitve

 

10. POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA NAKUPA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, PARCELE ŠT.: 463/1, 461/0, *2/1, *2/2, K.O. 1466 - GORENJA VAS


Gradivo

Zapisnik 11. seje Odbora za razvoj

 

11. POSTOPEK PRIDOBITVE ZEMLJIŠČA, UGOTOVITEV JAVNE KORISTI – INTERESA IN RAZLASTITEV


Gradivo

Zapisnik 11. seje Odbora za razvoj

 

12. VPRAŠANJA IN POBUDE

13. RAZNO