Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice


2. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik


3. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (predlog);


Spremni dopis

 

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunale in padavinske odpadne vode ter javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi čistilnimi napravami v Občini Šmarješke Toplice

 

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

 

Primerjava zneskov računa na podlagi zaračunane in predračunske vrednosti

 

Priloga k sklepu

 

Zapisnik 13. redne seje Odbora za razvoj

 

4. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček (predlog);


Spremni dopis

 

Preračun cen

 

Predlog sklepa

 

Zapisnik 12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

5. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog);

Pojasnilo z dne 22.9.2016

Dopis Ministrstva za finance

Spremni dopis

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o Rebalansu II proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 – predlog

 

Splošni del

 

Posebni del

 

Načrt razvojnih programov

 

Funkcionalna klasifikacija 

 

Obrazložitev

 

Letni program prodaje

 

Letni program nabave 

 

Načrt nabav in gradenj 

 

Zapisnik 7. redne seje Odbora za proračun in finance

 

Zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora

 

6. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 09. 2014 do 16. 09. 2014 (predlog);


Spremni dopis

 

Predlog odloka

 

7. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Šmarješke Toplice (predlog);


Spremni dopis

 

Predlog pravilnika

 

Zapisnik 12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti


8. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice (predlog);


Spremni dopis


Predlog odloka

 

Zapisnik 12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

9. Imenovanje predstavnikov v svet zavoda OŠ Šmarjeta;

 

Gradivo


10. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Center šolskih in obšolskih dejavnosti Šmarješke Toplice«;


Spremni dopis


Dokument identifikacije investicijskega projekta CŠOD

 

Zapisnik 13. redne seje Odbora za razvoj

 

11. Seznanitev s projektom »Deklica z Rastočo knjigo« v občini Šmarješke Toplice;


Gradivo

 

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Odgovor na vprašanje iz 16. redne seje