Gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 18. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik

 

3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta


Zapisnik


4. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice;


Spremni dopis

Predlog pravilnika

 

5. Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog v 1. obravnavi;

 

Spremni dopis

 

Spremni dopis, opredelitev prilog

 

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o predlogu proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

 

Splošni del predloga proračuna

 

Posebni del predloga proračuna

 

Načrt razvojnih programov predloga proračuna

 

Funcionalna klasifikacija

 

Obrazložitev

 

Priloga obrazložitev izhodišča za pripravo proračuna 2017

 

Priloga kadrovski načrt predlog proračuna 2017 1  obravnava

 

Priloga obrazložitev Predlog finančnega plana za leto 2017 MIR

 

Priloga obrazložitev predpisi

 

Načrt nabav in gradenj

 

Letni program nabave

 

Letni program prodaje

 

Zapisnik 8. seje Odbora za proračun in finance

 

Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora

 

6. Posamični program upravljanja – predlog ukinitve javnega dobra;

 

a.) parcelna št. 2927/1 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6645886)

 

Zapisnik 14. seje Odbora za razvoj

 

7. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja;


a.) parcelna št. 2927/1 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6645886)

 

Zapisnik 14. seje Odbora za razvoj

 

8. Posamični program upravljanja – predlog brezplačnega prenosa zemljišč na Občino Šmarješke Toplice;


a.) parcelna št. 2799/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6303011);

b.) parcelna št. 1896/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6303056);

c.) parcelna št. 1892/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6303059).

 

Zapisnik 14. seje Odbora za razvoj

 


9. Posamični program upravljanja – brezplačna odsvojitev zemljišča;

 

Spremni dopis

 

Zapisnik 14. seje Odbora za razvoj

 

 

10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

 

Odgovori na vprašanja iz 17. redne seje občinskega sveta