Gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik

 

3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice – 1. obravnava

 

Gradivo

Zapisnik 15. seje Odbora za razvoj


4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prinovec;

 

Spremni dopis

Predlog odloka

Predlog odloka - lektorirano

Urbanistično arhitektonska ter krajinska zasnova

Geodetski načrt območja urejanja

Površine grajenega javnega dobra

Prikaz ukrepov za izvajanje dejavnosti varstva pred naravnimi nesrečami

Zasnova ureditve omrežja GJI energetske, komunalne in EKO ter priključevanje objektov

Zasnova ureditve omrežja GJI prometne infrastrukture ter priključevanje objektov

Vplivno območje v času gradnje

Vplivno območje v času obratovanja

Zakoličbeni načrt

Zapisnik 15. seje Odbora za razvoj

 

 

5. Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog v 2. obravnavi;

 

 

Spremni dopis, opredelitev prilog

 

Uvodna obrazložitev

 

Dodatno pojasnilo

 

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

 

Splošni del

 

Posebni del

 

Načrt razvojnih programov

 

Funcionalna klasifikacija

 

Obrazložitev

 

Priloga obrazložitev izhodišča za pripravo proračuna 2017

 

Priloga kadrovski načrt 

 

Priloga obrazložitev Predlog finančnega plana za leto 2017 MIR

 

Priloga obrazložitev predpisi

 

Načrt nabav in gradenj

 

Letni program nabave

 

Letni program prodaje

 

 

 

6. Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja;

parcelne št. 2700/1 in 2700/3, obe k.o.1468– Bela Cerkev


Gradivo

Zapisnik 15. seje Odbora za razvoj


7. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja;

parcelne št. 2955/5, 2955/9 in 2955/10, vse k.o. 1468 – Bela Cerkev


Gradivo

Zapisnik 15. seje Odbora za razvoj


8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

 

Spremni dopis

 

9. Razno