Gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta

 

Sklic in dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2.  Potrditev dopolnitve zapisnika 19. redne seje občinskega sveta;


Dopolnjen zapisnik 19. redne seje

 

3. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik 20. redne seje

 

4. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2016;

 

Uvodna obrazložitev

Letno poročilo

Zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

5. Regijsko poročilo odzivnosti v programu SVIT v zdravstveni regiji Novo mesto v letu 2016;

 

Gradivo

Zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti


 6. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Šmarješke Toplice za leto 2016 ter soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

 

Uvodna obrazložitev

Predlog sklepa, poročilo in soglasje k ceni

Zapisnik 15. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

7. Seznanitev z aktivnostmi na področju investicije v izgradnjo MBO Dolenjske in Bele Krajine;

 

Uvod in obrazložitev 

Obrazložitev s strani podjetja CEROD d o o 

Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj

 

8. Program opremljanja stavbnih zemljišč ter Odlok o komunalnem prispevku za celotno območje Občine Šmarješke Toplice, predlog – 1. obravnava; 

 

Uvod in obrazložitev

Program opremljanja v Občini Šmarješke Toplice - 2017

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero KP na območju OŠT

ceste

odpadki

kanalizacija v2

vodovod

 Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj

KOMUNALNI PRISPEVEK - DODATNA POJASNILA


 9. Seznanitev s poročilom o delu Turistično informacijske pisarne Šmarješke Toplice v letu 2016 in s planom dela za leto 2017;


Gradivo

 Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj

 

10. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (realizacija proračuna za leto 2016) – predlog;

 

Spremni dopis in uvodna obrazložitev 


Odlok ZR 2016 predlog


 Splošni del proračuna ZR 2016 predlog


II  Posebni del proračuna ZR 2016 predlog


Načrt razvojnih programov ZR 2016 predlog


Obrazložitev ZR 2016 predlog


Funkcionalna klasifikacija ZR 2016 predlog


Zapisnik 9. seje Odbora za proračun in finance


Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora


 

11. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta«;

 

Uvod in obrazložitev

Smarjeske Toplice - Ureditev sportnega igrisca Smarjeta - DIIP

Smarjeske Toplice - Ureditev sportnega igrisca Smarjeta - 1. nov  DIIP 

Smarjeske Toplice - Ureditev sportnega igrisca Smarjeta - 2  nov  DIIP 

 

 Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj

 

12. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi«;


Uvod in obrazložitev 

Dokument identifikacije investicijskega projekta IZGRADNJA PARKIRIŠČ V BELI CERKVI

1  novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta IZGRADNJA PARKIRIŠČ V BELI CERKVI

 Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj

 

13. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nordijska hoja na podeželju«;

 

Uvod in obrazložitev 

Dokument identifikacije investicijskega projekta Nordijska hoja na podeželju, januar 2017

Zapisnik 17. seje Odbora za razvoj


 14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

 

 16. Razno.