Gradivo za 22. redno sejo Občinskega sveta

 

Sklic in dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

2. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta;


Zapisnik 21. redne seje

 

3. Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2016

 

Spremni dopis in obrazložitev

Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem 2016

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj

 

4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017

 

Spremni dopis in obrazložitev

Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj


 5Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, ter prodajne zaračunane cene

 

Spremni dopis in obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen KČN 

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo 

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza odpadkov

Simulacija položnice za gospodinjstvo glede na sprejete elaborate in predlagane zaračunane cene

Priloga k predlogu sklepa A

Priloga k predlogu sklepa B

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj

 

 

6. Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2016, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2016, ter programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto 2017;

 

Spremni dopis in obrazložitev

Kratko poročilo o delu v letu 2016

Poročilo o delu v letu 2016

Program dela za leto 2017

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj

 

 

7. Poročilo Razvojnega centra Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o. za leto 2016 in plan aktivnosti za leto 2017; 

 

Spremni dopis, obrazložitev in poročilo za leto 2016 ter plan dela za leto 2017

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj


 8Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Šmarješke Toplice

 

Spremni dopis in obrazložitev

Načrt širokopasovnega omrežja

Zapisnik 18, redne seje Odbora za razvoj

 

9. Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016, ter program dela in finančni načrt za leto 2017

 

Spremni dopis in obrazložitev

Poročilo o delu v letu 2016 in program dela za leto 2017

Zapisnik 16. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Pregled statistike obiska bibliobusa 2012-2016 - Šmarješke Toplice

 

10. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 - predlog

 

Spremni dopis

Uvodna obrazložitev

Odlok o Rebalansu I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog

Splošni del (sprememba s 1.6.2017; vrednost kontne skupine 400 ostaja nespremenjena)

Posebni del (sprememba s 1.6.2017; prerazporeditev znotraj PP 01010 in 06007; brez povečanja sredstev; uskladitev z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih storškov dela za leto 2017)

Načrt razvojnih programov

Funkcionalna klasifikacija 

Obrazložitev

Letni program prodaje

Letni program nabave 

Načrt nabav in gradenj 

Zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 10. redne seje Odbora za proračun in finance

 

 

11. Postopek komasacije na območju OPPN TSGC Dolenje Kronovo in Posamični program upravljanja - predlog nakupa stvarnega premoženja na območju TSGC Dolenje Kronovo

 

Spremni dopis in obrazložitev

Posamični program upravljanja bo predložen na seji

 

12. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice – predlog

 

Spremni dopis

Predlog pravilnika

Zapisnik 16. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

 13. Potrditev predlogov za priznanja in nagrade Občine Šmarješke Toplice za leto 2017

 

Spremni dopis, obrazložitev in zapisnik Komisije za priznanja in nagrade občine


 14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Odgovori na vprašanja

 

15. Razno