Gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

25. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 28. novembra 2017, ob 18.00 uri 

 

   1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

 Sklic in dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

  2.  Potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta;

 Predlog zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

  3.  Potrditev zapisnika 24. redne seje občinskega sveta;

 Predlog zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

  4.  Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarjeta;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Prikaz NRP (klik za ogled)

Prikaz GJI (klik za ogled)

Prikaz na DKN (klik za ogled)

Prikaz vplivov in povezav (klik za ogled)

Ureditvena situacija (klik za ogled)

Znacilni prerezi obmocja (klik za ogled)

Situacija GJI (klik za ogled)

Parcelacija (klik za ogled)

Obramba in varstvo pred nesrecami (klik za ogled)

KPP (klik za ogled)

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  5.  Predlog Strategije razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za obdobje 2017 – 2021;

Spremni dopis in obrazložitev

Strategija razvoja kmetijstva in podeželja - PREDLOG

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  6.  Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  »Doživetje vodne transverzale Panonskega in Jadranskega morja – Aqua Ludos«; 

Spremni dopis in obrazložitev

Dokument identifikacije investicijskega projekta

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  7.  Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Šmarješke Toplice;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Šmarješke Toplice.

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  8.  Predlog programa oskrbe s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice v obdobju 2018-2022;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Programa oskrbe s pitno vodo

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  9.  Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog v 1. obravnavi;

Spremni dopis 032-0009/2017 - 9

Spremni dopis 032-0009/2017 - 9

Spremni dopis 410-0012/2017-17

Odlok o proračunu

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Funkcionalna klasifikacija

Obrazložitev

Finančni načrt MIR - priloga obrazložitvi 

Kadrovski načrt - priloga obrazložitvi 

Globalna kvantitativna izhodišča - priloga obrazložitvi

Predpisi - priloga obrazložitvi

Letni program prodaje

Letni program nabave

Načrt nabav in gradenj

Zapisnik 11. seje Odbora za proračun in finance

  10.  Umeščanje 3. razvojne osi na območju Občine Šmarješke Toplice; 

Spremni dopis in obrazložitev

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  11.  Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Šmarješke Toplice;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Šmarješke Toplice

Zapisnik 20. redne seje Odbora za razvoj z dne 22. 11. 2017

  12.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na vprašanja

  13.  Razno.