Gradivo za 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 19. 12. 2017

 

 

26. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 19. decembra 2017, ob 18.00 uri 

 


 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic in dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2.  Potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3.  »Strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice v obdobju 2017- 2027« - predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

Posnetek stanja

Dokument Strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice - predlog

 

4.  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko - počitniško naselje nad Prinovcem 2;

Spremni dopis in obrazložitev

PREDLOG ODLOKA počitniško naselje Nad Prinovcem 2

GRADIVO

Geodetski načrt

Katastrski načrt

Prikaz obstoječega stanja

Zazidalna situacija

Prerez

Pregledna situacija infrastrukture

Zbirna situacija infrastrukture

Usmeritve za oblikovanje

Skica OPPN prinovec 2

MNENJA

5.  Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog v 2. obravnavi;

Spremni dopis in obrazložitev

Spremni dopis

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Funkcionalna klasifikacija

Obrazložitev proračuna

Finančni načrt MIR - priloga obrazložitvi 

Kadrovski načrt - priloga obrazložitvi 

Globalna kvantitativna izhodišča - priloga obrazložitvi

Predpisi - priloga obrazložitvi

Letni program prodaje

Letni program nabave

Načrt nabav in gradenj

6.  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta – 1. obravnava;

Spremni dopis in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 18. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

7.  Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja

a)  parcelna št. 2372 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4492319);

Gradivo

8.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na vprašanja

9.  Razno.