Gradivo za 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 27. 2. 2018

 

27. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 27. februarja 2018, ob 18.00 uri 

 

 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Sklic in dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2.  Potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Šmarješke Toplice – Škocjan«, december 2017;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

4. Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 - predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

5.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice - predlog

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

6. Statut Občine Šmarješke Toplice – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev 

GRADIVO

Zapisnik 1. seje Komisije za Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta

7. Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice – predlog

Spremni dopis in obrazložitev 

GRADIVO

Zapisnik 1. seje Komisije za Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta

8. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev 

GRADIVO

Zapisnik 1. seje Komisije za Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta

9. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šmarješke Toplice;

Spremni dopis in obrazložitev 

GRADIVO

Zapisnik 1. seje Komisije za Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta

10. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice – seznanitev občinskega sveta;

Spremni dopis in obrazložitev 

GRADIVO

Zapisnik 1. seje Komisije za Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta

11. Letni program kulture v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog;

GRADIVO

Zapisnik 19. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

12. Letni program socialnega varstva v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog;

GRADIVO

Zapisnik 19. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

13.  Letni program športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog;

GRADIVO

Zapisnik 19. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

14. Oprostitev plačila najemnine za poslovni prostor Lekarniške podružnice Šmarjeta;

Spremni dopis in obrazložitev 

Dodatno gradivo

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

15. »Strateški razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice v obdobju 2017- 2027« - predlog;

Spremni dopis in obrazložitev 

Strateški dokument

Posnetek stanja

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

16. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja:

    a.)  parcelna št. 448/24 k.o. 1461 – Žaloviče (ID 6339559);

Spremni dopis in obrazložitev 

Zapisnik 22. redne seje Odbora za razvoj

17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

ODGOVORI na vprašanja

18. Razno.