Gradivo za 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 27. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZARADI REKONSTRUKCIJE DALJNOVODA 2 X110 KV BRESTANICA-HUDO

 

Uvod-obrazložitev

Uvod-obrazložitev - dopolnitev sklepa

Poročilo

Zapisnik 19. seje Odbora za razvoj

 

4. TOČKA: REBALANS (II) PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013 - predlog

 

Spremni dopis

Uvod - obrazložitev

Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 - odlok

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev

Zapisnik 10. seje Odbora za proračun in finance

Zapisnik 21. seje Nadzornega odbora

 

5. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 – predlog v 1. obravnavi

 

Uvodni dokument

Seznam prilog

Uvodna obrazložitev

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 - predlog v 1. obravnavi

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev - 1.del

Obrazložitev - 2.del

Predlog finančnega načrta za leto 2014 za Medobčinski inšpektorat

Zapisnik 10. seje Odbora za proračun in finance

Zapisnik 21. seje Nadzornega odbora

 

 

6. TOČKA: ODLOG PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNI PROSTOR LEKARNIŠKA PODRUŽNICA ŠMARJETA 

 

Gradivo

 

7. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo