Gradivo za 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 3. 4. 2018

28. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

torek, 3. aprila 2018, ob 18.00 uri,

 v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red 28. redne seje

2.  Potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta

3.  Obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Topliška vas;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Priloga 1 - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za topliško vas

Priloga 2 - Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta

Priloga 3 

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Priloga 7

Priloga 8

Priloga 9

Priloga 10 - sporočilo za javnost

Priloga 11- Smernice za pripravo prostorskega načrta

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

4.  Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2017;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 20. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

5.  Predlog sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Predlog cene prvega starostnega obdobja

Predlog cene drugega starostnega obdobja

Povprečni mesečni stroški

Stroški dela za posamezne skupine

Predlog sklepa o določitvi cen

Zapisnik 20. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

6.  Seznanitev s Poročilom koncesionarja pokopališke in pogrebne dejavnosti Pogrebne storitve Blatnik d.o.o. za leto 2017;

GRADIVO

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

7.  Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Šmarješke Toplice za leto 2017 ter soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Spremni dopis

Obrazložitev

GRADIVO

Letno poročilo PD 2017

Soglasje za ceno 2018

Priloga soglasje cen 2018

Primerjava cen 2018 na 2017

Sklep o soglasju k ceni pomoč na domu 2018

Zapisnik 20. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

8.  Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2017, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2017, ter programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto 2018;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Pročilo za leto 2017 - skupno

Kratko poročilo - občina Šmarješke Toplice

Program dela 2018

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

9.  Izvajanje gospodarske javne službe obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov (kratkoročno in dolgoročno);

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

10.  Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (realizacija proračuna za leto 2017) – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Odlok ZR 2017 - predlog

I Splošni del Proračuna ZR 2017 - predlog

II Posebni del proračuna ZR 2017 - predlog

Načrt razvojnih programov ZR 2017 - predlog

Obrazložitev ZR 2017 - predlog

Funkcionalna klasifikacija ZR 2017 - predlog

Zapisnik 12. Odbora za proračun in finance

11.  Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

12.  Obravnava novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nordijska hoja na podeželju«;

Spremni dopis in obrazložitev

GRADIVO

Zapisnik 23. redne seje Odbora za razvoj

13.  Seznanitev s poročilom o delu Turistično informacijskega centra Šmarješke Toplice in Hiše žive dediščine za leto 2017 in s planom dela za leto 2018;

GRADIVO

Zapisnik 20. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

14.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

ODGOVORI

15.  Razno.