Gradivo za 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 28. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

4. TOČKA: POSLOVNI PLAN KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2014

 

Uvodna obrazložitev

 

Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o.

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

5. TOČKA: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZBIRANJA IN ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

Uvod

Obrazložitev

 

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice

 

Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunale in padavinske odpadne vode v Občini Šmarješke Toplice

 

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

 

priloga k sklepu A

 

priloga k sklepu B

 

priloga k sklepu C

 

Primerjalni pregled tipičnih uporabnikov brez povečanja cen

 

Primerjalni pregled tipičnih uporabnikov z 10 procentim povečanjem cen

 

Primerjalni pregled cen komunalnih storitev za 8 občin

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

6. TOČKA: ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 1. OBRAVNAVA

 

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

7. TOČKA: ODLOK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 1. OBRAVNAVA

 

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šmarješke Toplice

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

8. TOČKA: ODLOK O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE IN ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 1. OBRAVNAVA

 

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Šmarješke Toplice

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

9. TOČKA: PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE 2013-2016, NOVELACIJA

 

Uvodna obrazložitev

 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2013-2016

 

Priloga 1 - naslov

 

Priloga 1 - seznam KČN nad 2000 PE

 

Priloga 2 - naslov

 

Priloga 2 - seznam od 100 do 2000 PE

 

Priloga 9 - naslov 

 

Priloga 9 - 2013 Seznam malih komunalnih čistilnih naprav manjših od 50 PE

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

10. TOČKA: PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2014-2017

 

Uvodna obrazložitev

 

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2014-2017

 

Karta vodovodnega omrežja

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

11. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 - PREDLOG V DRUGI OBRAVNAVI

 

Uvodni dokument

 

Spremni dokument

 

Uvodna obrazložitev

 

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2014

 

Splošni del proračuna

 

Posebni del proračuna

 

Načrt razvojnih programov

 

Obrazložitev - I. del

 

Obrazložitev - II. del

 

Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata

 

Amandma 1

 

Amandma 2

 

Amandma 3

 

 

12. TOČKA: VLOGA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ZBURE ZA OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

Gradivo

 

Zapisnik 20. seje Odbora za razvoj

 

13. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA


Gradivo