Gradivo za 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 22. 5. 2018

29. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 22. maja 2018, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

 

Predlagani dnevni red:

 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta

2.  Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta;

Predlog Zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta

3.  Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice za leto 2017;

Spremni dopis in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

4.  Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017; 

Spremni dopis in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

 5.  Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja in predračunske lastne cene;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog sklepa o potrjenih cenah

Elaborat o oblikovanju cen KČN

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza odpadkov

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

6.  Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017, ter program dela in finančni načrt za leto 2018;

Spremni dopis in obrazložitev

Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Povzetek Letnega poročila za Občino Šmarješke Toplice

Povzetek finančnega načrta in programa dela za Občino Šmarješke Toplice v letu 2018

Priloge k letnemu poročilu

Priloga 1 k letnemu poročilu

Priloga 1 k Povzetku letnega poročila

Priloga 2- izvedene interne prireditve v letu 2017

Priloga 3 - izvedene eksterne prireditve v letu 2017

Priloga 4 - Zbirnik vseh dogodkov

Priloga 5 - Vse objave v medijih

Priloga 6 - Razstave v letu 2017

Priloga 7 - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

7.  Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.- predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

8.  Poročilo o opravljenem rednem nadzoru za leto 2017 – seznanitev občinskega sveta;

Spremni dopis in obrazložitev

Poročilo o opravljanem rednem nadoru za leto 2017

9.  Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 - predlog;

Spremni dopis

Uvodna obrazložitev

Odlok o Rebalansu I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog

Obrazložitev predloga Rebalansa 1 proračuna za leto 2018

Splošni del 

Posebni del 

Načrt razvojnih programov

Funkcionalna klasifikacija 

Letni program prodaje

Letni program nabave 

Načrt nabav in gradenj 

Zapisnik 13. redne seje Odbora za proračun in finance

10.  Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Šmarješke Toplice

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

11.  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih;

Spremni dopis in obrazložitev

Lokalni energetski koncept Občine Šmarješke Toplice

Priloga

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

12.  Obravnava novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi«, maj 2018;

Spremni dopis in obrazložitev

Novelacija DIIP-a "Izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi"

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

13.  Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice za mandatno obdobje 2018-2022;

Spremni dopis in obrazložitev

14.  Potrditev predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Šmarješke Toplice za leto 2018;

Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik seje Komisije za priznanja in nagrade

15.  Posamični program upravljanja – predlog ukinitve javnega dobra;

a.) parcelna št. 2955/4, k.o. 1466 – Gorenja vas.

Spremni dopis in sklep o ukinitvi javnega dobra

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

16.  Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja

a)  parcelna št. 2955/4, k.o. 1466 – Gorenja vas.

Spremni dopis

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

17.  Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja

Zapisnik 24. redne seje Odbora za razvoj

a)    parcelna št.198/4, 198/7 in 199/2, vse k.o. 1466 - Gorenja vas;

Spremni dopis

b)    parcelna št. 205/4, k.o. 1466 – Gorenja vas;

Spremni dopis

c)    parcelna št. 2502/8, k.o. 1466 – Gorenja vas;

Spremni dopis

d)    parcelna št. 2507/18, k.o. 1466 – Gorenja vas,

Spremni dopis

e)    parcelna št. 282/4, k.o. 1466 – Gorenja vas;

Spremni dopis

f)     parcelna št. 1268/2, 1262/2, 1269/2, 1267/3, 1270/2, 1271/2, 1272/3, 1315/5, k.o. 1466 – Gorenja vas;

Spremni dopis

g)    parcelna št. 2591/5, 2591/6, 2591/7, *500, vse k.o. 1462 – Zbure;

Spremni dopis

h)    parcelna št. 1935/1, 1921/1, 1940/5, vse k.o. 1466 – Gorenja vas (brezplačna pridobitev dela zemljišč – ni nakupa);

Spremni dopis

i)     parcelna št. 2759/1, k.o. 1466 – Gorenja vas.

Spremni dopis

18.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na vprašanja.

19.  Razno.