3. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

1. TOČKA: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE


Zapisnik 2. redne seje

 

3. TOČKA: DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2015, NA OBMOČJU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE


Gradivo


4. TOČKA: IMENOVANJE NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ ŠMARJETA

 

Gradivo

 

5. TOČKA: POVZETEK REGIJSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 2014-2016 ZA JV STATISTIČNO REGIJO - seznanitev

 

Gradivo

 

6. TOČKA: PRERAČUN CEN PROGRAMOV V OŠ ŠMARJETA - VRTCU SONČEK

 

Gradivo

Zapisnik 1. seje Odbora za družbene dejavnosti


7. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog v drugi obravnavi


Spremni list

 

Obrazložitev k spremnemu listu

 

Odlok o proračunu

 

Splošni del proračuna

 

Posebni del proračuna

 

Načrt razvojnih programov

 

Kratka obrazložitev

 

Obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov)

 

Priloga I,II,III k obrazložitvi proračuna 


Letni program prodaje, nabave in najema občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2015

 

Načrt nabav in gradenj Občine Šmarješke Toplice za leto 2015

 

Predlog kadrovskega načrta Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 in 2015

 

Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redastva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki

 

Zapisnik seje Nadzornega odbora

 

Zapisnik seje Odbora za proračun in finance

 


8. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA, PARC. ŠT. 952/5, k.o. 1467-Družinska vas (ID 6336392)

 

Gradivo

 

9. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo


10. TOČKA: RAZNO