Gradivo za 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 27. marca 2019, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice in predlagani dnevni red

 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

 2.  Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

 3.  Potrditev zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta

 4.  Predstavitev pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za DV 2x110kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica – Družinska vas;

Spremni dopis in obrazložitev

1_Prikaz_obmocja_DPN_na_sirsem_obmocju_pregledna

2_Prostorski_akti

3_Prikaz_namenske_rabe

5_Vodovarstvena_obmocja_zajetja_poplave_erozijski_ukrepi

6_Naravne_vrednote__Natura_2000__EPO

7_Kulturna_dediscina

8_Prometna_infrastruktura

9_GJI

10_Problemska_karta

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

 5.  Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019 – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

Predlog Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

 6.  Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2018;

Spremni dopis in obrazložitev

Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2018

Zapisnik 1. seje Odbora za družbene dejavnosti

 

 7.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček;

Spremni dopis, obrazložitev in predlog sklepa

Zapisnik 1. seje Odbora za družbene dejavnosti

 8.  Seznanitev s poročilom koncesionarja pokopališke in pogrebne dejavnosti Pogrebne storitve Blatnik d.o.o. za leto 2018;

Spremni dopis, obrazložitev in poročilo koncesionarja

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

 9.  Predlog Elaborata o oblikovanju cen 24 urne dežurne pogrebne službe in predlog cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke Toplice;

Spremni dopis, obrazložitev in predloga Elaborata

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

10.  Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (realizacija proračuna za leto 2018) – predlog;

Spremni dopis in obrazložitev

Odlok ZR 2018 predlog

Splošni del proračuna RE ZR 2018 predlog

Posebni del proračuna RE ZR 2018 predlog

Načrt razvojnih programov RE ZR 2018 predlog

Funkcionalna klasifikacija ZR 2018 predlog

Obrazložitev ZR 2018 predlog

Zapisnik 1. seje Odbora za proračun in finance

 


11.  Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 – predlog v 1. obravnavi;

Spremni dopis in obrazložitev

Odlok proračun 2019 predlog 1.  obravnava

Splošni del proračuna 2019 predlog 1. obravnava

Posebni del proračuna 2019 predlog 1. obravnava

Načrt razvojnih programov proračun 2019 predlog 1. obravnava

Funkcionalna klasifikacija proračun 2019 predlog 1. obravnava

Načrt nabav in gradenj proračun 2019 predlog 1. obravnava

Letni program prodaje proračun 2019 predlog 1. obravnava

Letni program nabave proračun 2019 predlog 1. obravnava

Obrazložitev proračuna 2019 predlog 1. obravnava

Kadrovski načrt proračun 2019 predlog 1. obravnava - priloga

Predlog finančnega načrta za leto 2019 - priloga

Priloga obrazložitev - predpisi 

Priloga obrazložitev-izhodišča za proračun

Zapisnik 1. seje Odbora za proračun in finance


12.  Imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Razgledi;

Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik 1. seje Uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi

Zapisnik 2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje

13.  Posamični program upravljanja – predlog za pričetek postopka ukinitve in odprodaje dela javnega dobra na parc. št. 2941, k.o. Bela Cerkev, v delu ob zemljišču s parc. št. 1923, 1876/2 in 1876/3, vse k.o. Bela Cerkev;

Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

 14.  Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih;

Spremni dopis, obrazložitev in letno poročilo

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

15.  Najemnina za oddajo občinskih prostorov;

Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik 1. seje Odbora za razvoj

16.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

17.  Razno.

 

Celotno gradivo pod točko 11. in 12. dnevnega reda vam bomo posredovali naknadno (obrazložitve proračuna pod točko 11 pošljemo pred zasedanjem Odbora za proračun in finance, gradivo pod točko 12 pošljemo po obravnavi na Odboru za družbene dejavnosti in Uredniškemu odboru občinskega glasila Razgledi).