Gradivo za 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 19. 6. 2018

30. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 19. junija 2018, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

 

Predlagani dnevni red:

 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red 30. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2. Potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta;

Predlog zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3.  Poročilo Razvojnega centra Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o. za leto 2017 in plan aktivnosti za leto 2018;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

4.  Odlok OPPN Šmarjeta – predlog;

Uvod in obrazložitev

Predlog odloka

Priloge:

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Grafike: 

Prikaz NRP (klik za ogled)

Prikaz GJI (klik za ogled)

Prikaz na DKN (klik za ogled)

Prikaz vplivov in povezav (klik za ogled)

Ureditvena situacija (klik za ogled)

Znacilni prerezi obmocja (klik za ogled)

Situacija GJI (klik za ogled)

Parcelacija (klik za ogled)

Obramba in varstvo pred nesrecami (klik za ogled)

TPP (klik za ogled)

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

5.  Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.- predlog v drugi obravnavi;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Odlok CERO-DBK

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

6.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva - predlog;

Uvod in orazložitev

Gradivo

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

7.  Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice – predlog;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

8.  Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice - predlog;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

9.  Posamični program upravljanja – predlog ukinitve Dravske banovine:

a.) parcelna št. 2842/2, k.o. 1462 – Zbure.

Uvod in obrazložitev

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

10.  Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja:

a)  parcelna št. 1914/33 in 1914/37, obe v k.o. 1466 – Gorenja vas (brezplačna pridobitev zemljišč – ni plačila odškodnine).

Uvod in obrazložitev

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

11.  Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja v solastništvu občine:

a)  parcelna št. *225 in 1163/2, obe v k.o. 1461– Žaloviče.

Uvod in obrazložitev

Zapisnik 25. seje Odbora za razvoj

12.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na vprašanja

13.  Razno.