Gradivo za 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki bo dne 16. 10. 2018

31. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v torek, 16. oktobra 2018, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

 

DNEVNI RED:

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red 31. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

2.  Potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta in določitev overovateljev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta;

Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

3.  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Topliška vas - predlog;

Uvod in obrazložitev

Predlog odloka

OPPN za Topliško vas - usklajen predlog

PRILOGE

Priloga 1: Območje OPPN

Priloga 2: Območje OPPN na TTN

Priloga 3: Območje OPPN na DOF

Priloga 4: Območje OPPN na Geodetskem načrtu

Priloga 5: Ureditvena situacija

Priloga 6: Karakteristični prerezi

Priloga 7: Prometne ureditve

Priloga 8: Infrastruktura

Priloga 9: Parcelacija

Priloga 10: Smernice k osnutku OPPN Topliška vas

Priloga 11: Mnenje k predlogu OPPN Topliška vas

Priloga 12: Povzetek za javnost

Priloga 13: Odločba Ministrstva za okolje in prostor

4.  Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice - predlog;

Uvod in obrazložitev

Predlog odloka

5.  Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Šmarješke Toplice za volilno leto 2018;

Uvod in obrazložitev

Predlog sklepa - povrnitev stroškov

6.  Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina«;

Uvod in obrazložitev

Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina

7.  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sodobna digitalizacija turistične promocije in razvoj top produktov vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska);

Gradivo

8.  Odstop od koncesijske pogodbe o izvajanju javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v občini Šmarješke Toplice;

Uvod in obrazložitev

9.  Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja:  

a.)parcelna št. 1930/6, k.o. 1466 – Gorenja vas.

Uvod in obrazložitev

10.  Posamični program upravljanja – predlog nakup stvarnega premoženja:

a.) parcelne št. 1918/5, 1918/6, 2513/7, 2514/3  k.o. 1466 – Gorenja vas,

Uvod in obrazložitev

b.) parcelna št. 2603/23, k.o. 1462 – Zbure,

Uvod in obrazložitev

c.) parcelna št. 2603/24, k.o. 1462 – Zbure,

Uvod in obrazložitev

d.) parcelna št. 2603/25, k.o. 1462 – Zbure,

Uvod in obrazložitev

e.) parcelna št. 2613/4, k.o. 1462 – Zbure.

Uvod in obrazložitev

11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Odgovori na vprašanja

12. Razno.