Gradivo za 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 31. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: POROČILO KONCESIONARJA POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI POGREBNE STORITVE BLATNIK D.O.O. ZA LETO 2013

 

Gradivo

Program dela za leto 2014

 

4. TOČKA: SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE


Gradivo

 

5. TOČKA: OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNI PROSTOR LEKARNIŠKE PODRUŽNICE V ŠMARJETI

 

Gradivo

 

6. TOČKA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013 (predlog)


Spremni dopis

 

Odlok

 

Splošni del

 

Posebni del

 

Načrt razvojnih programov

 

Obrazložitev

 

Poročilo o opravljenem nadzoru za leto 2013

 

Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora

 

Zapisnik 11. seje Odbora za proračun in finance

 

7. TOČKA: REBALANS (I) PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (predlog)


Spremni dopis

 

Predlog odloka

 

Splošni del

 

Posebni del

 

Načrt razvojnih programov

 

Obrazložitev

 

Letni program

 

Načrt nabav in gradenj

 

Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora

 

Zapisnik 11. seje Odbora za proračun in finance

[nbsp

 

8. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČISNKEGA SVETA


9. TOČKA: RAZNO