Gradivo za 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 32. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: LETNO POROČILO KOMUNALE NOVO MESTO D.O.O. ZA LETO 2013

 

Spremni dopis in obrazložitev

Revidirano poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2013

 

4. TOČKA: SPREMEMBA MEJE OBMOČJA OPPN PRINOVEC

Gradivo

 

5. TOČKA: POTRDITEV PREDLOGOV ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014

 

Gradivo

 

6. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG UKINITEV JAVNEGA DOBRA

 

Gradivo

 

7. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA


Gradiva 7a

Gradivo 7b

Gradivo 7c

Gradivo 7d

Gradivo 7e

Gradivo 7f

Gradivo 7g

Gradivo 7h

Gradivo 7i

 

 

8. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA


Gradivo 8a

Gradivo 8b

Gradivo 8c

Gradivo 8d

Gradivo 8e

Gradivo 8f

Gradivo 8g

Gradivo 8h

Gradivo 8i

Gradivo 8j

Gradivo 8k

Gradivo 8l

Gradivo 8m

Gradivo 8n

Gradivo 8o


9. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo

 

10. RAZNO