Gradivo za 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 33. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

Zapisnik

 

3. TOČKA: LETNO POROČILO KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2013

 

Spremni list

Povzetek letnega poročila

Letno poročilo

 

4. TOČKA: PRAVDNA ZADEVA ODSTRANITEV OBJEKTOV, VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA IN PRENEHANJE VZNEMIRJANJA LASTNINSKE PRAVICE

 

Gradivo 

 

5. TOČKA: POTRDITEV VIŠINE NAJEMNINE ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV ZDRAVSTVENE POSTAJA ŠMARJETA

 

Gradivo

 

6. TOČKA: IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

Gradivo

 

7. TOČKA: PREDLOG PRODAJE DELEŽA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE V DRUŽBI CEROD, d.o.o. - INFORMACIJA

 

Gradivo

 

8. TOČKA: LETNI PROGRAM PRODAJE IN NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 - SPREMEMBA

 

Gradivo


9. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG UKINITEV JAVNEGA DOBRA

 

Gradivo

 

 

10. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

10a Spremni list

10b Spremni list

11. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG NAKUPA STVARNEGA PREMOŽENJA

 

Spremni list

 

12. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo

13. TOČKA: RAZNO