Gradivo za 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red

2.  Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta;

Uvod in obrazložitev

Zapisnik 3. redne seje

 3.  Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018 ter soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

 4.  Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018 ter program dela in finančni načrt za leto 2019;

Uvod in obrazložitev

Letno poročilo KMJ 2018 s prilogami

Povzetek letnega poročila KMJ 2018

Program dela in finančni načrt KMJ 2019 s prilogami

Povzetek programa dela in finančnega načrta KMJ 2019

Priloga 1 - Poročilo o izvajanju knjižnične dejavnosti

Zapisnik 2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

5.  Seznanitev s poročilom o delu skupne občinske uprave-Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2018, kratkim poročilom o delu Skupne občinske uprave na območju občine Šmarješke Toplice za leto 2018, ter programom dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevice na Krki za leto 2019; 

Uvod in obrazložitev

Kratko poročilo MIR za Občino ŠMARJEŠKE TOPLICE

Poročilo o delu MIR 2018

Program dela MIR-a 2019

Zapisnik 2. redne seje Odbora za razvoj

6.  Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 – predlog v 2. obravnavi;

Uvod in obrazložitev

Odlok proračuna 2019 predlog 2. obravnava

Splošni del proračuna 2019 predlog 2. obravnava

Posebni del proračuna 2019 predlog 2. obravnava

Načrt razvojnih programov proračuna 2019 predlog 2. obravnava 

Funkcionalna klasifikacija proračuna 2019 predlog 2. obravnava

Načrt nabav in gradenj proračuna 2019 predlog 2. obravnava

Letni program prodaje predlog 2. obravnava

Letni program nabave predlog 2. obravnava

Obrazložitev proračuna 2019 predlog 2. obravnana

Kadrovski načrt proračun 2019 predlog 2. obravnava - priloga

Predlog finančnega načrta za leto 2019

Priloga obrazložitev - predpisi

Priloga obrazložitev-izhodišča za proračun

Zapisnik 2. seje Odbora za proračun in finance

 

7.  Uskladitev mej občin z mejami parcel; 

Uvod in obrazložitev

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Zapisnik 2. redne seje Odbora za razvoj

8.  Pravilnik o najemu in uporabi Šmarješke dvorane in njej pripadajoče opreme – predlog;

Uvod in obrazložitev

Gradivo

Zapisnik 2. redne seje Odbora za razvoj

9.  Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti občine Šmarješke Toplice v zakup- predlog;

Uvod in obrazložitev

Gradivo - pravilnik

Gradivo - cenik

Zapisnik 2. redne seje Odbora za razvoj

 10.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

     11.  Razno.