Gradivo za 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

Dnevni red

2.  Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta;

Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta

 3.  Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018

Uvod in obrazložitev

Revidirano Letno poročilo 

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

 

 4.  Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, predračunske lastne cene in zaračunane cene

Uvod in obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen - odpadki

Elaborat o oblikovanju cen KČN - ŠT

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo

PRILOGA K SKLEPU A, potrjene cene

PRILOGA K SKLEPU B,  zaračunane cene

Šmarješke Toplice - simulacije novih cen

PRILOGA K SKLEPU B Predlog sklepa o zaračunanih cenah 28.5.2019

Šmarješke Toplice - simulacije cen predlog B 28.5.2019

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

 

5.  Seznanitev z Akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green

Gradivo

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

6.  Letni program socialnega varstva v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Gradivo

Zapisnik 3. seje Odbora za družbene dejavnosti

7.  Letni program kulture v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Gradivo

Zapisnik 3. seje Odbora za družbene dejavnosti

8.  Letni program športa v Občini Šmarješke Toplice za leto 2019

Gradivo

Zapisnik 3. seje Odbora za družbene dejavnosti

9.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice - predlog v 1. obravnavi;

Uvod in obrazložitev

Predlog odloka

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

 10.  Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2019", april 2019;

Uvod in obrazložitev

DIIP

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

 11. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Izvir dolenjskega posebneža cvička", marec 2019;

Uvod in obrazložitev

DIIP

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

12. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta - Vrtcu Sonček;

Gradivo 

Zapisnik 3. seje Odbora za družbene dejavnosti

13. Potrditev predlogov za podelitev priznanj in nagrade Občine Šmarješke Toplice za leto 2019;

Gradivo

Zapisnik Komisije za priznanja in nagrado Občine Šmarješke Toplice

14. Posamični program upravljanja - predlog ukinitve javnega dobra:

a.) parcelna št. 1526/3 in 1530/2, obe k.o. 1461-Žaloviče ter parcelna št. 2646/2 in 2905/7, obe k.o. 1466-Gorenja vas

b.) parcelna št. 2926/3 in 2926/2, obe k.o. 1468-Bela Cerkev

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

15. Posamični program upravljanja - predlog prodaje stvarnega premoženja:

a.) parcelna št. 1526/3 in 1530/2, obe k.o. 1461-Žaloviče, ter parcelna št. 2646/2 in 2905/7, obe k.o. 1466-Gorenja vas

b.) parcelna št. 2926/3 in 2926/2, obe k.o. 1468-Bela Cerkev

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

16. Posamični program upravljanja - predlog nakupa stvarnega premoženja:

a.) parcelna št. 2415/5 in 2415/7, obe k.o. 1466-Gorenja vas

b.) parcelna št. 1520/16, k.o. 1466-Gorenja vas

c.) parcelna št. 2162/3, k.o. 1462-Zbure

d.) parcelna št. 2158/11, k.o. 1462-Zbure

e.) parcelna št. 1569/4, k.o. 1468-Bela Cerkev

f.) parcelna št. 399/1, k.o. 1467-Družinska vas

g.) parcelna št. 658/1 in 658/3, obe k.o. 1461-Žaloviče

Zapisnik 3. seje Odbora za razvoj

 

17. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

18. Razno