5. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice


Zapisnik

 

3. Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice v letu 2014


Spremni dopis in obrazložitev

Informacija o stanju varnosti na območju Občine Šmarješke Toplice v letu 2014


4. Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2015


Spremni dopis in obrazložitev

Povzetek Poslovnega plana

Poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2015

Zapisnik 3. redne seje Odbora za razvoj

 

5. Informacija o pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji JV Slovenija, ter sodelovanje Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. z občino Šmarješke Toplice


Spremni dopis in obrazložitev

Informacija o pripravi RRP 2014-2020

 

6. Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta za leto 2014


Spremni dopis in obrazložitev

Letno poročilo OŠ Šmarjeta za leto 2014

Zapisnik 3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

7. Seznanitev z investicijsko dokumentacijo »Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti«


Spremni dopis in obrazložitev

Predinvesticijska zasnova, februar 2014

Investicijski program, februar 2014

Novelacija investicijskega programa, december 2014

Analiza stroškov in koristi, februar 2014

 

8. Seznanitev z investicijsko dokumentacijo »Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti«


Spremni dopis in obrazložitev

Investicijski program, marec 2014

Novelacija investicijskega programa, marec 2015


9. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (realizacija proračuna)


Spremni dopis in obrazložitev

Obrazložitev Zaključnega računa za leto 2014

Predlog Odloka zaključnega računa Občine Šmarješke Toplice za leto 2014

Splošni del 

Posebni del 

Načrt razvojnih programov 

Zapisnik 2. redne seje Odbora za proračun in finance

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora

 

10. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice


Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

11. Imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Razgledi

 

Spremni dopis in obrazložitev

Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zapisnik 2. redne seje Uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi

Zapisnik 3. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta


Odgovori na vprašanja iz 4. redne seje

 

13. Razno