Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

6. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v petek, 27. septembra 2019, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Sklic 6. redne seje (klikni za ogled)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta;

Gradivo 

3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta;

Gradivo

4. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta;

Gradivo

5. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta;

Gradivo

6. Imenovanje članov Sveta zavoda v Zavodu za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice;

Gradivo

7. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice – predlog;

Gradivo

Zapisnik 4. redne seje Odbora za razvoj

8. Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti JP 798171 Klevevž - predlog;

Gradivo

Zapisnik 4. redne seje Odbora za razvoj

9. Informacija o poteku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Šmarješke Toplice;

Gradivo

Zapisnik 4. redne seje Odbora za razvoj

10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Gradivo

11. Razno.