Gradivo za 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, dne 21.4.2015

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 5. redne seje

 

3. TOČKA: POROČILO O IZVAJANJU POMOČI NA DOMU V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 TER SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Spremni dopis

Poročilo za leto 2014 in soglasje k ceni

Predlog sklepa

Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 

4. TOČKA: POROČILO KONCESIONARJA POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, POGREBNE STORITVE BLATNIK D.O.O., ZA LETO 2014

 

Gradivo

 

5. TOČKA: POTRDITEV CENE NAJEMNIN ZA MRLIŠKE VEŽICE IN GROBNA POLJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015

 

Gradivo

 

6. TOČKA: POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Spremni dopis

Poročilo o delu za leto 2014 - kratka obrazložitev

Poročilo o delu za leto 2014

Program dela za leto 2015

 

7. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA NAKUPA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, PARCELE ŠT. 195/1 IN 203/17, OBE K.O. ŽALOVIČE

 

Gradivo

 

8. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM PREDLOGA NAKUPA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, PARCELE ŠT. 203/15, K.O. ŽALOVIČE

 

Gradivo

 

9. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo