Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

7. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 30. oktobra 2019, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Sklic 7. redne seje (klikni za ogled)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta;

Gradivo 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki - predlog;

Gradivo

Zapisnik 5. redne seje Odbora za razvoj

4. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice – 2. obravnava;

Gradivo

5. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 - predlog;

Spremni dopis

Obrazložitev in 

popravek obrazložitve 

priloga k obrazložitvi

Odlok o rebalansu I proračuna za leto 2019

Odlok o rebalansu I proračuna za leto 2019 - popravek 30.10.2019

Splošni del

popravek splošnega dela: Splošni del

Splošni del - popravek 30.10.2019

Posebni del

popravek posebnega dela: Posebni del

Posebni del - popravek 30.10.2019

Načrt razvojnih programov 

Letni program nakupa

popravek letnega programa nakupa: Letni program

Letni program prodaje

Načrt nabav in gradenj

Načrt nabav in gradenj - popravek 30.10.2019

Funkcionalna klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija - popravek 30.10.2019

Zapisnik 3. redne seje Odbora za proračun in finance

6. Obravnava Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izvir dolenjskega posebneža cvička«;

Gradivo

DIIP

Zapisnik 5. redne seje Odbora za razvoj

7. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 1. obravnava;

Gradivo

Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 8. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto – 1. obravnava;

Gradivo

 Zapisnik 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

 9. Soglasje k Statutu Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice;

 Spremni dopis

predlog Statuta

Zapisnik 5. redne seje Odbora za razvoj

 10. Posamični program upravljanja – predlog ukinitve javnega dobra;

Gradivo

Zapisnik 5. redne seje Odbora za razvoj

 11. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja:

Spremni dopis

a.)  parc. št. 588/118, k.o. Žaloviče;

b.)  parc. št. *428, k.o. Zbure;

c.)  parc. št. 1406/10, k.o. Družinska vas.

Zapisnik 5. redne seje Odbora za razvoj

   

12.  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

Spremni dopis

 11. Razno.