Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

8. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,

v sredo, 27. novembra 2019, ob 18.00 uri,

v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice,

Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Sklic 8. redne seje (klikni za ogled)

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta;

Gradivo 

3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice na področju zobozdravstva – predlog v 1. obravnavi;

Gradivo

4. Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 – predlog v 1. obravnavi;

Splošni del proračuna

popravek 27.11.2019 - Splošni del

Posebni del proračuna

popravek 27.11.2019 - Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni program nakupa

Letni program prodaje

Zapisnik 4. redne seje Odbora za proračun in finance

 

5. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej – predlog v 1. obravnavi;

Gradivo

Zapisnik 6. redne seje Odbora za razvoj

6. Posamični program upravljanja – predlog nakupa stvarnega premoženja;

a.) parc. št. 2481/6, 2481/4, 2490/6, 24834, k.o. Zbure (ureditev JP 798271 Čelevec)

Zapisnik 6. redne seje Odbora za razvoj

7. Posamični program upravljanja – predlog prodaje stvarnega premoženja;

a.) parc. št. 342/13, k.o. Družinska vas

b.) parc. št. 1382/1, k.o. Družinska vas

Zapisnik 6. redne seje Odbora za razvoj

8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;

9. Razno.