Gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, dne 23.6.2015

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 5. redne seje 

 

3. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 7. redne seje

 

4. TOČKA: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZBIRANJA IN ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, TER ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE IN POTRDITEV PREDRAČUNSKIH LASTNIH IN PRODAJNIH ZARAČUNANIH CEN;


Spremni dopis

 

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Šmarješke Toplice

Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunale in padavinske odpadne vode v Občini Šmarješke Toplice

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

priloga k sklepu A

priloga k sklepu B

primerjalni pregled tipičnih uporabnikov s povečanjem cen

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Šmarješke Toplice

priloga ENA k sklepu C

priloga DVA k sklepu C

 

5. TOČKA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) KONJENIŠKI CENTER BREZOVICA

Gradivo

SD_OPPN_Dopolnjen_osnutek_ODLOK_NUP_vidni_popravki

SD OPPN_Dopolnjen_osnutek_ODLOK

SD_OPPN_Dopolnjen_osnutek_ODLOK_NUP

SD_OPPN_Dopolnjen_osnutek_ZLOZENKA_tekst

SD_OPPN_Dopolnjen_osnutek_BESEDILO

 

 

6. TOČKA: POSAMIČNI PROGRAM UPRAVLJANJA - PREDLOG BREZPLAČNEGA PRENOSA ZEMLJIŠČA NA PARC. ŠT. 2797/2, K.O. BELA CERKEV NA OBČINO ŠMARJEŠKE TOPLICE;

 

Gradivo

 

7. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Gradivo

 

8. TOČKA: RAZNO