Gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, dne 14.7.2015

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


Zapisnik 8. redne seje 

 

3. TOČKA: DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU TURISTIČNO STORITVENE GOSPODARSKE CONE DOLENJE KRONOVO


Spremni dopis

Zasnova ureditve območja GJI - energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objektov

Zasnova ureditve območja GJI-prometne infrastrukture in priključevanja objektov

Urbanistično arhitektonska ter krajinska zasnova z določitvijo GE

Načrt členitev površin s prikazom grajenega javnega dobra

Dopolnjen osnutek Odloka OPPN Dolenje Kronovo

 

4. TOČKA: PREDLOG PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020


Spremni dopis

 

Predlog pravilnika

 

5. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

Gradivo

 

6. TOČKA: RAZNO