Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Uvod

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni, določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, mora pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti:

 • dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
 • načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu  1:1000. Na načrtu morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.

Dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav priloži vlagatelj v obliki fotokopije dokumentacije, ki spremlja tovrstno napravo in sicer za vsako napravo in zvočnik posebej.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe:

(1) Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorju prireditve ni treba pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

(2) Šteje se, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:

 • prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri, 
 • prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. Stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
 • prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.

(3) Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

V tem primeru mora organizator prireditve prijaviti Občini Šmarješke Toplice uporabo zvočnih naprav na takšni prireditvi najmanj 7 dni pred začetkom prireditve.

Prijavo se vloži na obrazcu Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno obremenitev okolja s hrupom.

Obvezne priloge:

Stranka, odvisno od vrste prireditve priloži eno izmed prilog:

1. poročilo o emisiji hrupa v okolje ali

2. dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter

načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000, če

 • število zvočnikov ni večje od 6,
 • razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb ni manjša od navedenih razdalj glede na nazivno električno moč po Uredbi o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.

Način in rok za oddajo vloge:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Šmarješke Toplice .

Vloga mora biti lastnoročno podpisana s strani vlagatelja.

Rok za oddajo je najmanj 30 dni pred prireditvijo.

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09– ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/15 in 30/16),

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/0534/08109/09 in 62/10),

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup  (Uradni list RS, št. 118/05).

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah – (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je treba plačati upravno takso, in sicer:

 • 4,50 eur,
 • 18,10 eur,
 • kar skupaj znese 22,60 eur .

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki/pošti ali preko interneta.

 • namen plačila »Upravna taksa«,
 • naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
 • številka računa: 01406-6060309135, 
 • referenca: 11-77054-7111002-2020,
 • BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X 

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti potrdilo o plačani taksi.

Oprostitev plačila upravne takse v skladu s 23. in 24. členom Zakona o upravnih taksah – (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5).

OSEBNI PODATKI

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka izdaje dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev s hrupom na podlagi Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati.

Kontaktna oseba:

Stane Bajuk

(07) 38 44 333, info@smarjeske-toplice.si