2. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

 

1. TOČKA: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA IN IMENOVANJE DVEH OVEROVATELJEV ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 


Spremni list k zapisniku 1. konstitutivne seje 

 

Zapisnik 1. konsitutivne seje občinskega sveta

 

Spremni list k zapisniku 33. redne seje občinskega sveta

 

Zapisnik 33. redne seje občinskega sveta

 

 

3. TOČKA: IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINSKEGA GLASILA RAZGLEDI


Spremni list


Zapisnik 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


4. TOČKA: REBALANS (II) PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (predlog)

 

Spremni list


Predlog Odloka o Rebalansu (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014


Splošni del proračuna


Posebni del proračuna


Načrt razvojnih programov


 Obrazložitev splošnega dela, posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov (spremembe)


Letni program prodaje, najema in nabave občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice (predlog)


Načrt nabav in gradenj Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog)5. TOČKA: PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 – predlog v 1. obravnavi


Spremni list


Splošni del proračuna


Posebni del proračuna

 

DODATNO GRADIVO:


Informacija o dodatnem gradivu


Spremni list


Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog)


Načrt razvojnih programov 2015-2018 (predlog)


Obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov)

Priloga I,II,III k obrazložitvi proračuna 

 

Načrt nabav in gradenj Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog)


Letni program nabave, najema in prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog) 


Kadrovski načrt Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 in 2015 (predlog)


Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2015 (predlog)6. VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA


7. TOČKA: RAZNO