SKLIC 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE

 

2. TOČKA: POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

 

zapisnik

 

3. TOČKA: REBALANS I PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013

 

Spremni list

Rebalans I - odlok

Rebalans I - splošni del

Rebalans I - posebni del

Rebalans I - nrp

Rebalans I - obrazložitev

Zapisnik 9. seje Odbora za proračun in finance

Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora


4. TOČKA: PROGRAM KOMUNALNEGA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE - 2. obravnava


spremni list

Program opremljanja skupaj z odlokom

Pregledne karte


5. TOČKA: VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA


Odgovori na pobude in vprašanja