Javni poziv za sofinanciranje organizacije dogodkov v okviru Evropskega tedna športa v Občini Šmarješke Toplice v letu 2018

Objavljeno: 28.08.2018

Občina Šmarješke Toplice na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017) in Rebalansa I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 37/2018), objavlja

 

Javni poziv za sofinanciranje organizacije dogodkov v okviru Evropskega tedna športa v Občini Šmarješke Toplice v letu 2018 

 

1.     Naziv in sedež naročnika

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

2.    Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije in izvedbe dogodkov, ki bodo potekali v okviru Evropskega tedna športa v Občini Šmarješke Toplice v letu 2018.

Sofinancirajo se športno – rekreativne aktivnosti, ki bodo spodbujale občane k redni telesni dejavnosti, bodo na voljo brezplačno in se bodo izvajale v tednu od 23. 9. do vključno 30. 9. 2018.

Aktivnosti ne smejo biti predmet sofinanciranja z drugega razpisa Občine Šmarješke Toplice, drugih javnih razpisov ali pozivov.

3.    Pogoji za prijavo

Na javni poziv se lahko prijavijo naslednji izvajalci:

- pravne osebe (društva, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Šmarješke Toplice,

- pravne osebe iz prejšnje alineje s sedežem izven Občine Šmarješke Toplice, če aktivnost za katere se namenja sredstva izvedejo na območju občine Šmarješke Toplice.

Aktivnosti, ki bodo sofinancirane, morajo:

-        biti izvedene na območju Občine Šmarješke Toplice ali pa morajo biti ustvarjalci občani Občine Šmarješke Toplice,

-        biti odprtega značaja in dostopne širšemu krogu obiskovalcev,

-        imeti pregledno in jasno konstrukcijo finančnih prihodkov in odhodkov ter zagotovljene morebitne druge vire financiranja,

-        ne smejo biti sofinancirane iz drugih finančnih virov Občine Šmarješke Toplice ali drugih javnih razpisov in pozivov (sofinanciranje se ne sme podvajati).

Na vseh promocijskih materialih aktivnosti mora biti obvezno razpoznavni znak Občine Šmarješke Toplice (grb ali logotip). Prav tako je potrebno navajati, da aktivnost oz. dogodek sofinancira Občina Šmarješke Toplice.

4.    Merila in kriteriji

Merila in kriteriji za izbor najboljšega izvajalca so sestavni del razpisne dokumentacije.

Višina sredstev sofinanciranja programa prijavitelja se določi na podlagi vrednosti točke, ki jo komisija izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh prijavljenih aktivnosti.

Če so predvideni stroški aktivnosti, ki jih je prijavitelj navedel v prijavi na razpis nižji kot po točkah izračunana vrednost, se upošteva predvidene stroške prijavitelja. S tem Občina zagotovi gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

Če vsota dokazil o izvedeni aktivnosti ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev ne dosega višine dodeljene finančne vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

5.    Upravičeni stroški

Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:

-        stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,

-        stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti,

-        stroški informiranja in promocije aktivnosti.

6.    Višina razpisanih sredstev

Sredstva za objavljeni javni poziv v višini 250,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018, in sicer na postavki 04019, podkonto 412000.

Sofinanciranje aktivnosti se izvede po njihovi realizaciji, če upravičenec z ustreznimi dokazili dokaže nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.

Občina si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del javnega poziva.

Občina si pridržuje pravico, da z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor Občina nima zagotovljenih finančnih sredstev, ne bo sklenila pogodbe. Občina si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imela zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega prijavitelja oz. razveljavi javni razpis ali zmanjša obseg razpisanih sredstev.  

Občina si pridružuje pravico, da kadarkoli do podpisa pogodbe z upravičencem prekine postopek javnega poziva.

7.    Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice in na spletni strani občine: www.smarjeske-toplice.si.

8.    Rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega se vloge vložijo

Prijave je potrebo poslati na naslov Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice ali oddati v sprejemno pisarno Občine Šmarješke Toplice v času uradnih ur, najkasneje do 12. 9. 2018 ali tega dne oddati pošiljko priporočeno na pošti.

Vloga mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce ter podpisan osnutek pogodbe. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JAVNI POZIV ETŠ 2018«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.

9.  Postopek za odobritev aktivnosti

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, imenovana s strani županje, po merilih iz razpisne dokumentacije. Izvajalci, ki bodo v predpisanem roku dostavili nepopolno dokumentacijo, bodo s strani občinske uprave pisno pozvani, da vlogo dopolnijo v predpisanem roku (8 dneh).

Komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti niso bile odpravljene v roku (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe, vlog, katerih programi niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), ne obravnava in se s sklepom zavržejo.

Izbranim izvajalcem se nato izda odločba o sofinanciranju prijavljenih aktivnosti v roku do 45 dni po zaključku razpisa. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na županjo Občine v roku 15 dni od vročitve. Po pravnomočnosti odločbe, se z upravičencem sklene pogodba, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.

Izvajalec bo izvedbo aktivnosti dokazal z vsebinskim poročilom, fotografskim materialom, računi in potrdili o plačilu računov.

10. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko prejmete na sedežu Občine, preko telefona (07) 38 44 336 (Alja Rabzelj) ali preko e-pošte: alja.rabzelj@smarjeske-toplice.si.

 

Številka: 322-0037/2018-2

Datum: 27. 8. 2018

                                                     mag. Bernardka Krnc

županja

Občine Šmarješke Toplice

 

PRIJAVNI OBRAZCI

JAVNI POZIV

Pojdi nazaj