Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Šmarješke Toplice za leto 2018

Objavljeno: 23.03.2018

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 31/2008, 106/15) Komisija za priznanja in nagrade objavlja naslednji

 

 Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in nagrad

Občine Šmarješke Toplice za leto 2018

 

  1. Priznanja in nagrade so:

-    naziv častni občan Občine Šmarješke Toplice,

-    nagrada Občine Šmarješke Toplice in

-    priznanje Občine Šmarješke Toplice.


Naziv »častni občan Občine Šmarješke Toplice« se podeli posamezniku, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju ter s tem pomembno in trajno pripomore k povečanemu ugledu občine v Sloveniji in v svetu.

Naziv častnega občana se podeljuje v obliki posebne listine.


Nagrada Občine Šmarješke Toplice se lahko podeli občanom, skupini občanov in pravnim osebam s sedežem v občini, in sicer za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo ali aktivnosti na posameznih področjih delovanja. Nagrajenec prejme posebno listino ter denarni znesek, katerega višino določa 10. člen Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice.

Priznanje Občine Šmarješke Toplice je najvišje občinsko priznanje, ki se lahko podeli občanom in pravnim osebam s sedežem v občini za dosežene uspehe v daljšem časovnem obdobju na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine. Podeljuje se kot posebna plaketa s posebno listino, lahko pa tudi v obliki knjižnega ali drugega darila.


2. Na leto se lahko podeli en naziv častnega občana in ena nagrada občine. Število občinskih priznanj se prilagaja številu pobud, presoji komisije za priznanja in nagrade občine ter odločitvi občinskega sveta. Občina lahko vsako leto podeli največ tri priznanja.

3. O podelitvi posamezne vrste priznanja ali nagrade odloči občinski svet na predlog komisije.


4. Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta.

5. Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

6. Če komisija županu ne predlaga drugače, se priznanja in nagrade podelijo enkrat letno na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.

7. Pisne predloge pošljite najkasneje do četrtka, 3. maja 2018 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, s pripisom: »Ne odpiraj – predlog za občinske nagrade in priznanja v letu 2018«.

Pojdi nazaj