Vloga za uveljavitev enkratnega prispevka za novorojence v občini Šmarješke Toplice

OBRAZLOŽITEV

Občina Šmarješke Toplice nameni staršem v spodbudo starševstvu ob rojstvu otroka denarna pomoč v obliki enkratnega prispevka ob  rojstvu, v višini 200 EUR neto. 

Pogoji za dodelitev enkratnega prispevka so naslednji, da:

Ima vsaj eden od staršev poleg novorojenega otoka prijavljeno stalno prebivališče na naslovu z območja Občine Šmarješke Toplice in na tem naslovu z novorojenim otrokom tudi dejansko prebiva ter da starša enkratne denarne pomoči za novorojenca nista uveljavljala v drugi občini.

Pravna podlaga

Sklep o enkratnem prispevku za novorojenca (Uradni list RS, številka 26/07).

Rok in način oddaje vloge

Najkasneje v 3 mesecih po rojstvu otroka.

Vlagatelj lahko poda vlogo za uveljavitev enkratnega prispevka za novorojenca po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Šmarješke Toplice.

Priloge

  • fotokopija bančne kartice,
  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Upravna taksa

Po 13. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J in 32/16) so dokumenti in dejanja na podlagi te vloge oproščeni plačila upravne takse.  

OSEBNI PODATKI

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

Kontakt

Klaudija Povše, tel. št. 07 38 44 334, el. naslov: klaudija.povse@smarjeske-toplice.si.

Občina Šmarješke Toplice je po vzoru svoje pobratene občine, Občine Cankova nabavila lesene štorklje, modre za fantke in roza za punčke. Izposodite si jo lahko vsi straši novorojencev, ki želite svoje veselje ob rojstvu otroka delitvi z ostalimi občani. Izposoja je možna za obdobje enega meseca oz. po dogovoru.