Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

OBRAZLOŽITEV

Skladno z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07-UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št.  78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 19/13) je gostinec dolžan prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata.

Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.smarjeske-toplice.si in na sedežu Občine Šmarješke Toplice.

Gostinec MORA razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta (v primeru podaljšanega obratovalnega časa),
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa oz. ob drugih spremembah.

Vloge, ob novem koledarskem letu NI POTREBNO PODATI gostincu, ki izpolnjuje vse spodaj naštete pogoje:

 • ne spreminja obratovalnega časa,
 • ne obratuje v podaljšanem obratovalnem času in
 • ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu in matični firmi gostinskega obrata.  

REDNI OBRATOVALNI ČAS

Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije) kot to določa Zakon o gostinstvu in Pravilnik  o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, ki odloči v skladu z določili Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občinski pravilnik).

Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času se nanašajo na gostinske obrate oziroma kmetije:

 • ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,
 • ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stavb s stanovanji ali  objektov na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, vsaj 50 m.

Odločbo o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času izda pristojni organ občine za tekoče koledarsko leto in se lahko ob pogojih navedenih v občinskem pravilniku tudi prekliče oz. se vloga zavrne.

Gostinec oziroma kmet lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njegov obratovalni čas, vsakič le po enkrat:    

 • na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,
 • ob pustovanju in
 • ob martinovanju.

Prazniki v Republiki Sloveniji so:

 • 1. in 2. januar, novo leto,
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
 • 27. april, dan upora proti okupatorju,
 • 1. in 2. maj, praznik dela,
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja,
 • 25. junij, dan državnosti,
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom,
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini,
 • 1. november, dan spomina na mrtve,
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra,
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.

Za dneve pred dela prostimi dnevi v Republiki Sloveniji je za podaljšanje obratovalnega časa potrebno pridobiti soglasje, in sicer:

 • velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč,
 • binkoštna nedelja, binkošti,
 • 15. avgust, Marijino vnebovzetje,
 • 31. oktober, dan reformacije,
 • 25. december, božič.

DALJŠE OBRATOVANJE PRED PRAZNIKI IN OB DRUGIH PRILOŽNOSTIH

Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. 

ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

Občinska uprava lahko posameznemu gostincu izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.

Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.

ZAČASNO ZAPRTJE GOSTINSKEGA OBRATA

Gostincu ni več potrebno sporočati začasnega zaprtja, mora pa gostinec na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat objaviti obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (V primeru načrtovanega zaprtja najmanj sedem dni pred tem).

Pravna podlaga:

NADZOR

V kolikor policija ali medobčinski inšpektorat in redarstvo pri opravljanju svojih nalog ugotovita, da gostinec ne posluje v skladu z izdanim soglasjem za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času, o tem obvestita tržno inšpekcijo.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE:

Najmanj 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta (v primeru podaljšanega obratovalnega časa),
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

PLAČILO UPRAVNE TAKSE:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, (Uradni list RS, št. 106/10, ZUT – UPB5; 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 € (4,50 € za vlogo po Tarifni št. 1 in 18,10 € za odločbo po Tarifni št. 3).

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki/pošti ali preko spletne banke.

 • namen plačila »Upravna taksa«,
 • naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
 • številka računa: 01406-6060309135,
 • referenca: 11-77054-7111002-2020,
 • BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X

OSEBNI PODATKI 

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.

Kontaktna oseba:

Klaudija Povše, tel. št. (07) 38 44 334, el. naslov: klaudija.povse@smarjeske-toplice.si.