JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

Objavljeno: 22.07.2020

JAVNO  NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila

 

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: SD OPN OŠT) in okoljskega poročila bo potekala od 22. julija 2020 do vključno 24. avgusta 2020 v prostorih Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.smarjeske-toplice.si bo dostopna elektronska oblika dopolnjenega osnutka SD OPN OŠT in okoljskega poročila.

2. Kraj in čas javne obravnave:

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN OŠT in okoljskega poročila bo potekala na naslednji lokaciji:

Lokacija

Čas

Dvorana Kulturnega doma Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice

sreda, dne 29. julij 2020,

ob 17.00 uri

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem SD OPN OŠT in okoljskega poročila.

 3.    Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje:

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPN OŠT in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN OŠT in okoljskega poročila«. Pripombe in mnenja se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@smarjeske-toplice.si in sicer na obrazcu, ki bo dosegljiv na spletni strani Občine Šmarješke Toplice: www.smarjeske-toplice.si.

Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

Obrazec za pripombe

JAVNO NAZNANILO 

 

GRADIVO

Tekstualni del

Naslovnica dopolnjenega osnutka

Dopolnjen osnutek Odloka - spremembe

Priloga: Pomožni objekti - spremembe

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN

Priloga: Pomožni objekti amandmajski

Grafični del

Strateški del

IZVEDBENI DEL (s klikom javno dostopno na PISO)

 

PRILOGE

Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Prikaz stanja prostora (grafični del PSP zaradi obsežnosti na vpogled le v tiskani obliki na Občini)

Seznam strokovnih podlag (Strokovne podlage zaradi obsežnosti niso priložene. So pa v papirnati obliki na vpogled na občini)

Prva in druga mnenja (mapa vsebuje seznam in prejeta prva mnenje ter prejeta mnenja v postopku CPVO.)

Obrazložitev in utemeljitev SD OPN (Vsebuje razlago sprememb in dopolnitev, opis postopka, bilance površin pa tudi natančnejši opis posameznih sprememb v odloku in grafiki.)

Povzetek za javnost

Okoljsko poročilo

Elaborat posegov na kmetijska zemljišča

 

Pojdi nazaj