Sprejetje Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica

Objavljeno: 10.07.2020

Odlok o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica

Občinski svet občine Šmarješke Toplice je na svoji 12. seji, dne 30. 6. 2020, po razpravi in usklajevanju občinskih svetnikov, potrdili predlog Odloka o prometnem režimu in varovanju narave na območju naravne vrednote Klevevška Toplica v Občini Šmarješke Toplice. Občina je k urejanju prometnega režima in varovanju naravne vrednote Klevevška Toplica pristopila s ciljem zavarovati območje naravne vrednote, ohraniti biotsko raznovrstnost in ohranjati ter krepiti krajinsko pestrost na območju naravnih vrednot državnega pomena in sicer Klevevške Toplice in soteske Radulje s Spodnjo in Zgornjo Klevevško jamo. Pripravi občinskega odloka je botrovalo nespoštovanje prepovedi parkiranja in vožnje motornih vozil na območju Klevevške Toplice, preveliko število obiskovalcev in več kršitev javnega reda in miru v nočnih urah. Dostop do Klevevške Toplice se je v mesecu juliju fizično omejil tudi s postavitvijo dvižne zapornice na kategorizirani občinski cesti JP 798171, Klevevž.

Občinski odlok na območju naravne vrednote Klevevška Toplica prepoveduje promet za vsa vozila, razen za pešce, lastnike in najemnike nepremičnin ter kolesa. Na celotnem območju naravne vrednote Klevevška Toplica je strogo prepovedano kurjenje na prostem, taborjenje in kampiranje, organiziranje zabav, povzročanje prekomernega hrupa, nabiranje zaščitenih rastlin, vznemirjenja divjih živali, prosto gibanje psov in njihovo kopanje, uporaba kemičnih sredstev in spreminjanje kemične značilnosti tal in odlaganje odpadkov v naravo.

Za parkiranje vozil namenjenih za obisk območja naravne vrednote Klevevška Toplica se uporablja javno parkirišče v Slapah in zato posebej označena parkirna mesta, določena na označevalni tabli parkirišča.

Zadrževanje obiskovalcev na območju naravne vrednote Klevevška Toplica je v mesecih junij, julij, avgust in september dovoljeno med 6.00 in 22.00 uro, v mesecih od oktobra do vključno maja med 6.00 in 19.00 uro.

Povezava do objave v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1711/odlok-o-prometnem-rezimu-in-varovanju-narave-na-obmocju-naravne-vrednote-klevevska-toplica-v-obcini-smarjeske-toplice

 

tl_files/2020/aktualne objave 2020/zapornica Klevevz.jpg

Pojdi nazaj