Vloga za uveljavitev pravice do znižanja plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

POJASNILA IN NAVODILA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAČILA VRTCA ZA ČAS DALJŠE BOLEZNI OTROKA

1.

Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca, ker je bil zaradi bolezni nezmožen obiskovati vrtec, predstavlja 7. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju sklep).  

Besedilo 7. člen navedenega sklepa se glasi:

»V kolikor otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 30 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Znižano plačilo uveljavljajo straši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu najkasneje 5. delovni dan po končani odsotnosti.«

2.

Vlogo za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni vloži eden od staršev. Vloga, ki jo vsak v svojem delu predhodno izpolnita vlagatelj (praviloma eden od staršev) in otrokov pediater se odda na Osnovni šoli Šmarjeta - Vrtcu Sonček. Vrtec oddano vlogo izpolni s podatki o dejanski odsotnosti otroka in jo v roku 3 delovnih dni po sprejemu posreduje Občini Šmarješke Toplice.

Če otrok s stalnim prebivališčem v Občini Šmarješke Toplice obiskuje vrtec v drugi občini, vlagatelj potem, ko predhodno preveri, ali je v tej občini oziroma v tem vrtcu možno uveljavljati to pravico, v celoti izpolnjeno vlogo pošlje po pošti ali osebno odda na naslovu: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice .

3.

K vlogi ni potrebno prilagati dodatne dokumentacije. Izjemoma je možno, da namesto potrditve pediatra na vlogi, vlagatelj priloži zdravniško potrdilo, iz katerega pa mora biti nesporno razvidno, da otrok zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati vrtca in nedvoumno opredeljeno obdobje za katerega je odsotnost veljala.

4.

Občinska uprava Občine Šmarješke Toplice bo vloge reševala v rokih in po postopkih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10, 82/13).

5.

Pravica do znižanja plačila vrtca v primeru neprekinjene daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, zaradi katere otrok ni bil zmožen obiskovati vrtca, predstavlja izjemo, temelječo izključno na oceni pediatra, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen obiskovati vrtca. Ta pravica ne more temeljiti zgolj na želji staršev, da bi otroka v določenem obdobju ne pošiljali v vrtec ter bili oproščeni plačila. Za takšne primere je predviden institut izpisa otroka iz vrtca.

6.

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko št. 07 38 44 334 (Klaudija Povše) ali pišite na e-naslov: klaudija.povse@smarjeske-toplice.si.

Vloga, ki je  predmet tega navodila se nahaja na spletni strani Občine Šmarješke Toplice ter Osnovne šole Šmarjeta – Vrtca Sonček.

 

OSEBNI PODATKI 

Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka obravnave vloge za prodajo na kmečki tržnici za leto 2018, na podlagi Zakona o trgovini, Odloka o tržnicah in prodaji zunaj prodajaln v občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 


Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki zasebnosti.