Pravno premoženjske zadeve

1. NAKUP ali ZAKUP

OBJAVA DNE 23.5.2019

Ponudba za zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice (klikni za ogled)


2. NAJEM

OBJAVA DNE 3.4.2019

Namera_prostori_zobozdravstvo_april_2019

Namera_prostori_zdravstvo_april_2019

OBJAVA DNE 21.3.2019

Ugotovitveni sklep 

OBJAVA DNE 20.2.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu zemljišč in zidanice, parc. 1567/4, 1567/5. *225, 1567/3, k.o. Zbure

3. PRODAJA

OBJAVA DNE 6.3.2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 2.4.2019

Podaljšanje zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 23.5.2019

Podaljšanje javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine premoženja za parc. št. *225 in 1163/2, obe k.o. Žaloviče (klikni za ogled) 

 

OBJAVA DNE, 3.10.2017

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/1142/1224/1310/14 in 58/16) Občina Šmarješke Toplice objavlja namero

 

O SKLENITVI posamičnih NEPOSREDNIH POGODB

Predmet neposredne pogodbe je prodaja zemljišča parcelnih številkah:

  • a.) 2917/2 k.o. 1466-Gorenja vas (ID 6307248);
  • b.) 448/37 k.o. 1461-Žaloviče (ID 6339553);
  • c.) 2290/2 k.o. 1462-Zbure (ID 4775402);
  • d.) 1401/2 k.o. 1467-Družinska vas (ID4399875);
  • e.) 2942/1 k.o. 1468-Bela Cerkev (ID 6233124).

 

Pod vsako posamezno točko a.), b.), c.), d.), e.) se sklepa ločena neposredna pogodba z znanim kupcem, potrjenim s strani Občinskega sveta in skladno s posamičnim programom prodaje nepremičnega premoženja.

 DOKUMENT (klik za ogled)

 

4. SLUŽNOSTI

OBJAVA DNE 20. 2. 2018

"NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE IN BREZPLAČNE SLUŽNOSTNE POGODBE NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 2772/3, K.O. ZBURE" (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 12.6.2017

»NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 348/6, K.O. 1467 (ID 2170355)« (klikni za ogled)

OBJAVA DNE 5.5.2017

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI, ŠT. 381-0002/2017 (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 9.5.2016

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI: Občina objavlja namero sklenitve neposredne služnostne pogodbe z investitorico Jasmino Pirc Blažič, za del zemljišča na parc. št.: 1544, k.o. 1461-Žaloviče, za izvedbo nadzemnega elektroenergetskega voda. Po preteku 15 dnevnega roka objave na spletni strani občine, bo občina z investitorico sklenila služnostno pogodbo.  

 

5. UKINITEV JAVNEGA DOBRA

 

OBJAVA DNE 28.2.2020

Ugotovitvena odločba, na nepremičninah s parc. št. 2916/4, k.o. Gorenja vas in parc. št. 2910/1, k.o. Gorenja vas preneha status javnega dobra.

 

OBJAVA DNE 2.3.2020

Ugotovitvena odločba, na nepremičnia s parc. št. 1406/10, k.o. Družinska vas prenega status javnega dobra.

OBJAVA DNE 4. 7. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA - na nepremičnini s parc. št. 2842/, k.o. 1462 Zbure preneha status Dravske banovine (klik za ogled)

OBJAVA DNE 12. 7. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parcelni št. 2955/4 k.o. 1466 – Gorenja vas (klik za ogled)

 

OBJAVA DNE 6. 4. 2018

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 1531/2 k.o. Žaloviče (klik za ogled dokumenta)

 

OBJAVA DNE 17. 10. 2017

UGOTOVITVENA ODLOČBA - UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 448/37, k.o. Žaloviče, parc. št. 1401/2, k.o. Družinska vas, parc. št. 2942/1, k.o. Bela Cerkev (klik za ogled dokumenta)

 

OBJAVA DNE 15.2.2017

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 2955/9, 2955/10, k.o. Bela Cerkev (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 14.12.2016

UGOTOVITVENA ODLOČBA UKINITEV JAVNEGA DOBRA na parc. št. 2927/1, k.o. Bela Cerkev (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 22.8.2016:

Ugotovitvena odločba za ukinitev javnega dobra na parc. št. 2774, k.o. Zbure, z dne 22.8.2016 (klikni za ogled)

 

OBJAVA DNE 5.7.2016:

Prenehanje statusa javnega dobra na zemljiščih:

a)    parcelna št. 2934/3 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 6307264), parcelna št. 2934/5 k.o. 1466 – Gorenja vas          (ID 6307622),

b)    parcelna št. 2898/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 6480441), parcelna št. 2898/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev          (ID 6480442),

c)    parcelna št. 2954/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev (ID 1104592),

d)    parcelna št. 1406/8 k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6557668),

e)    parcelna št. 2938 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4637428).

 

Zemljišča postanejo last Občine Šmarješke Toplice. 

Dokument - odločba z dne 5. 7. 2016 (klikni za ogled)

 

Za dodatne informacije je na voljo: Tomaž Ramovš, tel. št.: 07-38-44-337, tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si .