Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Objavljeno: 24.07.2017
Aktuačne informacije in obvestila: http://www.vode-dolenjske.si/ 
  • Vodarna Jezero

Od konca lanskega septembra se izvaja v okviru naložbe Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske poskusno obratovanje vodarne Jezero. Od navedenega datuma voda, ki se distribuira v vodovodno omrežje iz navedenega vodnega vira, ni več motna niti ob večjih deževjih. Izjemoma se lahko pojavi povečana motnost le še v primerih defektov vodovodnega omrežja.  

  • ODSEK 6: Družinska vas – VH Gorenja vas

V lanskem letu smo pričeli z izgradnjo cevovoda na odseku , to je od Šmarjete do vodohrana Gorenja vas. Odsek predstavlja povezavo Regionalnega vodovoda – vodarne Jezero in vodohrana Kij (240 m.n.m.) z vodovodnim sistemom Šmarješke Toplice, oziroma vodohranom Gorenja vas V ta namen je poleg izgradnje povezovalnega vodovoda potrebno na koti od 195 do 200 m.n.m. zgraditi prečrpališče Gorenja vas za prečrpanje vode v vodohran Gorenja vas (263 m.n.m.).

  • Vodohran Gorenja vas – 200 m3

Od lanskega leta poteka izgradnja vodohrana v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti. V občini Šmarješke Toplice je za naselje Šmarjeta in širšo okolico, vse do Zbur, najpomembnejši vodohran Gorenja vas. Ta je sedaj prostornine 60 m3, kar je daleč premalo za zanesljivo in varno oskrbo. S hidravličnim izračunom, izdelanim z namenom hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema Dolenjske, je v Gorenji vasi izkazana potreba po vodohranski kapaciteti 200 m3.

Vodohran Gorenja vas bo s svojo lokacijo in prostornino zagotavljal zanesljivo oskrbo s pitno vodo, tako za gospodinjstva kot za industrijo, za naselje Šmarjeta in širšo okolico.

  • ODSEK 3: Vodarna Jezero – VH Sračnik

V mesecu marcu smo pričeli z izgradnjo cevovoda na odseku 3, to je od vodarne Jezero do vodohrana Sračnik. Odsek predstavlja transportni cevovod med vodarno Jezero (161 m.n.m) in obstoječim vodohranom Sračnik (224 m.n.m), preko katerega se oskrbujejo nekatera naselja v občinah Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej. Načrtovani vodovod je iz nodularne litine DN 150 in DN 200 mm. Poteka deloma po obdelovalnih kmetijskih površinah, deloma v lokalnih cestah, deloma tudi znotraj stanovanjskih naselij, 1x prečka potok Toplica in 1x državno cesto.

Vse občane in tudi ostale prosimo za ustrezno sodelovanje in potrpežljivost tekom izgradnje cevovodov, saj je celotna investicija velik doprinos za kvalitetno in ustrezno vodooskrbo za območje celotne občine. 

Pojdi nazaj