Idejna zasnova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Šmarješke Toplice

Objavljeno: 12.02.2013

 

Občina Šmarješke Toplice je pristopila k sistemskemu reševanju ravnanja z odpadnimi vodami na celotnem področju občine.

 

V ta namen je občina pripravila IDEJNO ZASNOVO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, in na podlagi tega dokumenta pridobila oceno potrebnih investicijskih vlaganj in načina reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod na področju aglomeracij, skladno z zahtevami Operativnega programa in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

 

Idejna zasnova za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v Občini Šmarješke Toplice je  nastala na osnovi pregleda obstoječega stanja, analize konfiguracije terena, zasnove naselja (aglomeracije) ter demografskih  podatkov.

 

Z idejno zasnovo je določen za vsak objekt v občini način reševanja odpadnih voda. Na podlagi tega dokumenta občina pripravlja projektno dokumentacijo za naselja, ki bodo opremljena z javno kanalizacijo in izvaja investicije izgradnje javne kanalizacije. Na tem področju bomo opremili z javno kanalizacijo v idejni zasnovi opredeljena naselja občine in poskrbeli za priključitev nanjo za skupno 2267 prebivalcev.

 

Za naselja v občini in stanovanjske objekte, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijo in niso sestavni del operativnega programa, pa omogoča Občina Šmarješke Toplice subvencijo nakupa malih čistilnih naprav. S tem dosegamo ekološke standarde varovanja okolja in izboljšanje pogojev bivanja. Na področju, kjer ni predvidene javne kanalizacije živi 764 prebivalcev občine.

 

Navkljub majhnosti občine in omejitvami kulturne dediščine (strošek arheologije moramo v celoti pokrivati sami) ter varstva narave uspešno črpamo nepovratna finančna sredstva  za izgradnjo javne kanalizacije.

 

Omenili bi radi, da smo v letu od nastanka idejne zasnove 2011 že uredili aglomeracijo Šmarješke Toplice, pripravili projektno dokumentacijo za aglomeracijo Vinica, spodnji del Družinske vasi, v letu 2013 imamo predviden začetek gradnje kanalizacije v naselju Gradenje in pripravo projektne dokumentacije za aglomeracijo Žaloviče. Trenutno smo oddali vlogo za prijavo na razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi za aglomeracijo Strelac in Brezovica, za katere imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

 

V kratkem bo na spletni strani občine Šmarješke Toplice in v občinskem glasilu »Razgledi« na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav na območju občine Šmarješke Toplice objavljen Javni razpis za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav.

 

Vsi občani oz. lastniki objektov, ki jih zanima ali so njihovi objekti na območju predvidenih aglomeracij (to je na območjih, kjer bo zgrajena javna kanalizacija) lahko to razberejo iz priloženega dokumenta »IDEJNA ZASNOVA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUANLNIH ODPADH VOD V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE«, lahko pa to informacijo pridobijo ali na Komunali Novo mesto d.o.o. ali na občini (kontaktna oseba Tomaž Ramovš, tel. št.: 07/38-44-330 oz. elektronski naslov: tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si ). Prilagamo kratek povzetek idejne zasnove, kjer je razvidno, kar je občina že dosegla in kaj je potrebno še postoriti. 

 

Za določena območja občine je izdelana podrobnejša projektna dokumentacija, ki določa izvedbo javne kanalizacije, zato lahko na teh območjih potek javne kanalizacije odstopa od idejne zasnove. Občani lahko preverijo potek kanalizacije na sedežu občine. 

 

Povezava do idejne zasnove.

Pojdi nazaj