Obnova vodovoda Grič pri Klevevžu

Objavljeno: 10.03.2015

Občina je v letu 2014 obnovila del vodovoda, kjer se je pojavljalo največ vodnih izgub.

 

Na obstoječem vodovodu se zaradi dotrajanosti pogosto pojavljajo okvare, katerih posledica so pogoste prekinitve dobave pitne vode, vodovod ima velike vodne izgube, zaradi poddimenzioniranosti pa vodovodno omrežje tudi ne zagotavlja zadostnih količin sanitarne in požarne vode. Zaradi pogostih vodovodnih okvar pa nastajajo na področju vodovoda stroški vzdrževanja.

 

Občina Šmarješke Toplice je izvedla obnovo vodovodnega omrežja v severnem delu občine, in sicer na območju naselja Grič pri Klevevžu in v delu naselja Radovlja, da bo to tamkajšnjim prebivalcem zagotavljalo zadostne količine sanitarne in požarne vode, ter obenem omogočalo vodovodno oskrbo novim zazidalnim površinam, ki so opredeljene v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/2012) ustrezen razvoj turističnega območja.

 

Projekt je zajemal izgradnjo vodovoda v skupni dolžini cevovodov 3036 m.

 

V sklopu investicije smo obnovili najbolj dotrajane cestne odseke:

-       javno pot z oznako JP 796-541 (Grič pri Klevevžu), v dolžini cca 860 m;

-       javno pot z oznako JP 795-161 (Slape-Klevevž), v dolžini cca 480 m;

-       ter vse ostale poškodovane poti in cestne priključke na območju gradnje.

 

Dela so se pričela izvajati v začetku meseca julija in se zaključila v letu 2014.

 

V začetku leta 2015 smo uspešno pridobili uporabno dovoljenje in predali zgrajeno komunalno infrastrukturo v uporabo.

 

 

Tomaž Ramovš, OU

Pojdi nazaj